VFL I. Veszprémi püspöki levéltár

Teljes jelzet:  VFL I.
Cím:  Veszprémi püspöki levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A levéltárunkban őrzött iratanyag számszerűleg legnagyobb részét az első fondcsoport alkotja, amely öt fondból áll. Ezek az egyházmegyei hatóság, az egykori egyházmegyei tanfelügyelőség, az egyházi bíráskodásban szerepet játszó szentszék – jellemzően a 18. század második felétől kezdődő –, továbbá az egyházmegyei építészi iroda és az egyházmegyei gazdasági hivatal 20. század második feléből származó iratai.

A fondcsoport fondjai:

VFL I.1. Egyházmegyei Hatóság iratai

Teljes jelzet:  VFL I.1.
Cím:  Egyházmegyei Hatóság iratai
Dátum(ok):  1464–2013
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  427,32 ifm

Terjedelmileg a legjelentősebb és segédletek szempontjából legjobban ellátott az első fond, az Egyházmegyei Hatóságnak az iratanyaga, az ún. egyházigazgatási iratok. E dokumentumok rendezése az 1830-as években történt meg és a sorozatok többsége is ezzel az időhatárral zárul. Az ezt követő évek iratai az egyházmegyei hivatalban a folyószámos iktatás bevezetését követően az Acta dioecesana (1834–2012, VFL I.1.44.) sorozatban találhatóak meg egészen napjainkig, azonban néhány korábbi tematikus sorozat ezzel párhuzamosan tovább folytatódott.

A fond kiemelkedő jelentőségű iratai a püspöki és érseki körlevelek (Litterae circulares, 1726–2000, VFL I.1.2.), az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Visitationes canonicae, 1698–1937, VFL I.1.8.), és az ezt előkészítő iratok, az Acta et fragmenta visitationes canonicae (1464–1846, VFL I.1.7.) töredékesen fennmaradt sorozatai. A családkutatók figyelmét elsősorban az egyes plébániák és leányegyházak híveinek lélekösszeírásai (Conscriptiones animarum, 1745–1779, VFL I.1.14.), illetve a levéltárban 1895-től kezdődően a teljes egyházmegye területéről gyűjtött plébániai anyakönyvek másodpéldányai (Matricula, 1825–2014, VFL I.1.24.) keltik fel. Külön egységet jelent az elsősorban 18. század elejére vonatkozóan megkerülhetetlen információkat tartalmazó ún. Koller-levéltár (Archivum Kollerianum, 1472–1950, VFL I.1.43.).

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VFL I.1.01. Intimata regia

Teljes jelzet:  VFL I.1.1
Cím:  Intimata regia
Dátum(ok):  1731–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  6,61 ifm
Raktári egység száma:  50 doboz,  (71 csomó ) 2 kötet

A sorozat a Magyar Királyi Helytartótanács leiratait tartalmazza. Az iratanyag időrendbe van rendezve. Az iratanyaghoz rendelkezésre áll egy elenchus, amely időrendben tartalmazza az egyes iratokat. (évszám, helytartótanácsi szám, rövid tartalmi kivonat, fasciculus- és iratszám).

 

VFL I.1.02. Litterae circulares

Teljes jelzet:  VFL I.1.2
Cím:  Litterae circulares
Dátum(ok):  1726–2000
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,65 ifm
Raktári egység száma:  35 kötet, 11 füzet

Veszprémi egyházmegye papságához intézett püspöki körlevelek és köriratok, amelyek a fontosabb egyházfői intézkedéseket is tartalmazzák. Másik része más egyházi főhatóságoknak körlevelei.

A veszprémi püspökök körlevelei 1726-1861 közt kéziratosak és nincs sem név-, sem tárgymutatója. Az 1861. évvel kezdődő sorozat már nyomtatott. Az 1891. évtől kezdve minden év rendelkezik név- és tárgymutatóval.

Szám Cím Időhatár Méret
1. kötet Litterae Circulares I. 1726–1760. 0,08 ifm
2. kötet Litterae Circulares II. 1761–1780. 0,04 ifm
3. kötet Litterae Circulares III. 1781–1787. 0,045 ifm
4. kötet Litterae Circulares IV. 1788–1790. 0,06 ifm
5. kötet Litterae Circulares V. 1791–1810. 0,06 ifm
6. kötet Litterae Circulares VI: 1811–1820. 0,06 ifm
7. kötet Litterae Circulares VII. 1821–1830. 0,07 ifm
8. kötet Litterae Circulares VIII. 1831–1840. 0,065 ifm
9. kötet Litterae Circulares IX. 1841–1850 0,07 ifm
10. kötet Litterae Circulares X. 1851–1860. 0,045 ifm
11. kötet Litterae Circulares XI. 1861–1870. 0,05 ifm
12. kötet Litterae Circulares XII. 1871–1880. 0,04 ifm
13. kötet Litterae Circulares XIII. 1881–1890. 0,05 ifm
14. kötet Litterae Circulares XIV. 1891–1895. 0,04 ifm
15. kötet Litterae Circulares XV. 1896–1900 0,035 ifm
16. kötet Litterae Circulares XVI. 1901–1905 0,05 ifm
17. kötet Litterae Circulares XVII. 1906–1910 0,05 ifm
18. kötet Litterae Circulares XVIII. 1911–1915 0,05 ifm
19. kötet Litterae Circulares XIX. 1916–1920 0,05 ifm
20. kötet Litterae Circulares XX. 1921–1925 0,03 ifm
21. kötet Litterae Circulares XXI. 1926–1930 0,03 ifm
22. kötet Litterae Circulares XXII. 1931–1935 0,03 ifm
23. kötet Litterae Circulares XXIII. 1936–1940 0,035 ifm
24. kötet Körlevél XXIV. 1941–1945 0,03 ifm
25. kötet Körlevél XXV. 1946–1950 0,04 ifm
26. kötet Körlevél XXVI. 1951–1955 0,05 ifm
27. kötet Körlevél XXVII. 1956–1960 0,02 ifm
28. kötet Litterae Circulares XXVIII. 1961–1965 0,02 ifm
29. kötet Litterae Circulares XXIX. 1966–1970 0,02 ifm
30. kötet Litterae Circulares XXX. 1971–1975 0,03 ifm
31. kötet Litterae Circulares XXXI. 1976–1980 0,04 ifm
32. kötet Köriratok XXXII. 1981–1985 0,035 ifm
33. kötet Köriratok XXXIII. (Hiányos) 1986–1991 0,035 ifm
34. kötet Köriratok XXXIV. 1991–1995 0,015 ifm
35. kötet Köriratok XXXV. 1996–2000 0,022 ifm
36. kötet Köriratok XXXVI. 2001 0,002 ifm
37. kötet Köriratok XXXVII. 2002. 0,002 ifm
38. kötet Köriratok XXXVIII. 2003. 0,002 ifm
39. kötet Köriratok XXXIX. 2004 0,002 ifm
40. kötet Körlevelek XL. 2005 0,002 ifm
41. kötet Körlevelek XLI. 2006 0,002 ifm
42. kötet Köriratok XLII. 2007 0,006 ifm
43. kötet Köriratok XLIII. 2008 0,002 ifm
44. kötet Köriratok XLIV. 2009 0,002 ifm
45. kötet Köriratok XLV. 2010 0,002 ifm
46. kötet Más egyházmegyék körlevelei XLVI. 2010 0,035ifm

VFL I.1.03. Correspondentiae vicariales

Teljes jelzet:  VFL I.1.3.
Cím:  Correspondentiae vicariales
Dátum(ok):  1773–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz

Az iratok Kopácsy József püspök és helynökei, Küllei János és Szmodiss János közötti levelezést tartalmazzák. Az iratok dátum alapján visszakereshetőek a Protocollum Officii Dioecesani köteteiben (VFL I.1.39.i.), illetve 1832-től az Acta Dioecesana sorozatban (VFL I.1.44.a.) is.. Az iratsorozat eredeti, fraktúr csomók szerinti felosztását megtartottuk, vagyis az első csomó a Külleivel, a második csomó a Szmodissal folytatott levelezést tartalmazza.

Jelzet Évkör Cím/tartalom Megjegyzés
1. csomó 1773–1834. Kopácsy–Küllei 0,06 ifm
2. csomó 1839–1841. Kopácsy–Szmodiss 0,06 ifm

Lajstrom

 

VFL I.1.04. Negotia religionaria

Teljes jelzet:  VFL I.1.4.
Cím:  Negotia religionaria
Dátum(ok):  1691–1754
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,07 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz, (7 csomó), 1 kötet

Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyei protestáns felekezetekkel kapcsolatos vallásügyek, leginkább a török háborúk vége felé fennmaradt és elfoglalt templomok tulajdona körül támadt viták iratai.

VFL I.1.05. Acta Seminarii Sanctae Annae

Teljes jelzet:  VFL I.1.5.
Cím:  Acta Seminarii Sanctae Annae
Dátum(ok):  1734–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,06 ifm
Raktári egység száma:   15 csomó, 1 kötet, 1 füzet

A veszprémi szemináriummal (papnevelő intézettel) kapcsolatos személyi és tárgyi vonatkozású iratok (számadások, papszentelések, papnevelés céljára tett hagyatékok).

Lajstrom

 

VFL I.1.06. Acta parochialia

Teljes jelzet:  VFL I.1.6.
Cím:  Acta parochialia
Dátum(ok):  1725–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,86 ifm
Raktári egység száma:  44 doboz (43 csomó), 5 doboz

A sorozat az egyházmegye plébániáikra vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat feltehetőleg a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból. Ez egészítette ki Rajczi Pál ugodi plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival.

Csomó Tartalom Évkör
1. Acta parochialia olim sub iurisdictione episcopatus Wesprimiensis existentes concernentia 1725–1780
2. V.-A.-Diaconatus Wesprimiensis (et acta negotium introductionis scholarum nationalium ad oppidum Wesprimiensem concernentia) 1738–1780.
3. V.-A.-Diaconatus Palota-Füred-Tapolca-Sümeg-Keszthely-Kiskomáromensis 1752–1757.
4. V.-A.-Diaconatus Devecser-Següsd-Csökölyiensis 1732–1770.
5. V.-A.-Diaconatus Kanisa-Karád-Kaposvár-Igal-Pápensis 1742–1770.
6. V.-A.-Diaconatus Palota-Csesznek-Füred-Tapolca-Sümeg-Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karádensis 1771–1780.
7. V.-A.-Diaconatus Kaposvár-Igal-Pápa-Devecser-Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1771–1780.
8. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füred-Tapolczaensis 1781–1790.
9. V.-A.-Diaconatus Sümegh-Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karádensis 1781–1790.
10. V.-A.-Diaconatus Kaposvár-Igal-Pápa-Devecserensis 1781–1790.
11. V.-A.-Diaconatus Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1781–1790.
12. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füred-Tapolcza-Sümeghiensis 1791–1800.
13. V.-A.-Diaconatus Keszthely-Kiskomárom-Kanisa-Karád-Kaposvár-Igalensis 1791–1800.
14. V.-A.-Diaconatus Pápa-Devecser-Szombathely-Següsd-Csököly-Csurgóensis 1791–1800.
15. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznek-Füredensis 1801–1810.
16. V.-A.-Diaconatus Igal-Pápa-Devecser-Szombathelyensis 1801–1810.
17. V.-A.-Diaconatus Tapolcza-Sümegh-Keszthely-Kiskomáromensis 1801–1810.
18. V.-A.-Diaconatus Kanisa-Karád-Kaposvárensis 1801–1810.
19. V.-A.-Diaconatus Següsd-Csökölyensis 1801–1810.
20. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1801–1810.
21. V.-A.-Diaconatus Weszprém-Palota-Csesznekiensis 1811–1820.
22. V.-A.-Diaconatus Füred-Tapolcza-Sümeghiensis 1811–1820.
23. V.-A.-Diaconatus Pápa-Devetserensis 1811–1820.
24. V.-A.-Diaconatus Szombathely-Següsd-Csökölyiensis 1811–1820.
25. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1811–1820.
26. V.-A.-Diaconatus Igal-Karádensis 1811–1820.
27. V.-A.-Diaconatus Kiskomárom-Kaposvárensis 1811–1820.
28. V.-A.-Diaconatus Keszthelyensis, Kanisaensis 1811–1820.
29. V.-A.-Diaconatus Wesprimiensis 1821–1834.
30. V.-A.-Diaconatus Csesznek-Füredensis 1821–1834.
31. V.-A.-Diaconatus Palotaensis 1821–1834.
32. V.-A.-Diaconatus Sümeghiensis 1821–1834.
33. V.-A.-Diaconatus Devetserensis 1821–1834.
34. V.-A.-Diaconatus Pápensis 1821–1834.
35. V.-A.-Diaconatus Tapoltzaensis 1821–1834.
36. V.-A.-Diaconatus Keszthely-Szombathelyiensis 1824–1834.
37. V.-A.-Diaconatus Kiskomáromensis 1821–1831.
38. V.-A.-Diaconatus Kanizsa-Karádiensis 1821–1831.
39. V.-A.-Diaconatus Csökölyiensis 1821–1833.
40. V.-A.-Diaconatus Csurgóensis 1821–1831.
41. V.-A.-Diaconatus Igalensis 1821–1834.
42. V.-A.-Diaconatus Kaposvárensis 1821–1834.
43. V.-A.-Diaconatus Següsdiensis 1821–1834.

Lajstrom I. kötet A-H

Lajstrom II. kötet I-N

Lajstrom I. kötet Ny-Sz

Lajstrom IV. kötet T-ZS

 

VFL I.1.07. Acta et fragmenta visitationis canonicae

Teljes jelzet:  VFL I.1.7.
Cím:  Acta et fragmenta visitationis canonicae
Dátum(ok):  1464–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,12 ifm
Raktári egység száma:  26 doboz (39 csomó)

Az iratok a Visitationes Canonicae sorozat (VFL I.1.8.) kiegészítő forrásai. Azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica c. kötetekben lettek megállapítva, tehát azokat az iratokat, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtára, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámbor alapítványok.

Településmutató

 

VFL I.1.08. Visitationes canonicae

Teljes jelzet:  VFL I.1.8.
Cím:  Visitationes canonicae
Dátum(ok):  1698–1937
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,13 ifm
Raktári egység száma: 55 kötet, 107 füzet

A sorozat az egyházmegye plébániáinak egyházlátogatási jegyzőkönyveit tartalmazza. Az 1847-es év előtt több plébánia vizitációja található gyűjteményes kötetekben (1–31. kötetek), ezt követően pedig egy település kánoni vizsgálata alkot egy füzetet. Az 1930-as években készített vizitációs kötetek ismét több plébániát tartalmaznak.

Kötet Tartalom Évkör
1. Visitatio canonica districtus Pápensis 1698.
2. Visitatio canonica districtus Tapolcaensis 1745.
3. Visitatio canonica districtus Albensis 1747.
4. Visitatio canonica districtus Budensis 1747.
5. Visitatio canonica districtus Zaladiensis 1746.
6. Visitatio canonica districtus Wesprimiensis 1747
7. Visitatio canonica districtus Kaposvárensis 1748.
8. Visitatio canonica districtus Keszthelyiensis 1748.
9. Visitatio canonica districtus Següsdiensis 1748.
10. Visitatio canonica districtus Szalaegerszeg 1749.
11. Visitatio canonica districtus Kaposvárensis 1749.
12. Visitatio canonica archidiaconatus Weszprémiensis 1779.
13. Visitatio canonica archidiaconatus Simeghiensis 1778.
14. Visitatio canonica archidiaconatus Szaladiensis 1778.
15. Visitatio canonica archidiaconatus Csökölyiensis 1815.
16. Visitatio canonica archidiaconatus Csurgóiensis 1815.
17. Visitatio canonica archidiaconatus Igaliensis 1815.
18. Visitatio canonica archidiaconatus Kaposváriensis 1815.
19. Visitatio canonica archidiaconatus Karádiensis 1815.
20. Visitatio canonica archidiaconatus Següsdiensis 1815.
21. Visitatio canonica archidiaconatus Fürediensis 1815.
22. Visitatio canonica archidiaconatus Kanisaiensis 1816.
23. Visitatio canonica archidiaconatus Keszthelyiensis 1816.
24. Visitatio canonica archidiaconatus Kiskomáromiensis 1816.
25. Visitatio canonica archidiaconatus Taplocaiensis 1816.
26. Szombathelyi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1845.
27. Cseszneki kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1845.
28. Füredi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
29. Palotai kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
30. Veszprémi kerület egyházlátogatási jegyzőkönyve 1846.
31. Visitatio canonica capituli ecclesiae cathedralis Weszprimiensis 1780.

Településmutató

 

VFL I.1.09. Relationes periodicae

Teljes jelzet:  VFL I.1.9.
Cím:  Relationes periodicae
Dátum(ok):  1752–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,29 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

Időszaki jelentések: nagyobbrészt az esperesek és a többi lelkészek hatásköréből kifolyólag beküldeni rendelt jelentések, mint templomszámadások, jámbor alapítványok, kerületi tanácskozások, jelentések a papság életéről, a meg- és eltértekről, iskola- és plébánialátogatások, tanítói fizetések javíása, egyházmegyei pénztári ügyek, oltárok, a római kúriához intézett kérvények. Ugyancsak itt található a székesegyház és az aggpapok intézetének számadásai.

VFL I.1.10. Acta personalia

Teljes jelzet:  VFL I.1.10.
Cím:  Acta personalia
Dátum(ok):  1742–1832
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,54 ifm
Raktári egység száma:  35 csomó

Az egyházmegyei papság személyes ügyei, áthelyezések előiratai, információk, kegyuraknak és espereseknek a lelkészkedő papságról szóló jelentései, híveknek személyi ügyekre irányuló kérvényei, stb.

Személynév-mutató

 

VFL I.1.11. Praesentae parochorum

Teljes jelzet:  VFL.I.1.11.
Cím:  Praesentae parochorum
Dátum(ok):  1738–1835
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (2 csomó)

Plébánosok és kegyurak egyes plébániákra szóló bemutató levelei.

Lajstrom

VFL I.1.12. Testamenta parochorum

Teljes jelzet:  VFL I.1.12.
Cím:  Testamenta parochorum
Dátum(ok):  1798–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,04 ifm
Raktári egység száma:  64 csomó

Az egyházmegye papságának végrendeletei. (Lásd még a kanonoki végrendeleteket: VFL III.1.a.)

Lajstrom

 

VFL I.1.13. Conscriptiones proventuum parochialium

Teljes jelzet:  VFL I.1.13.
Cím:  Conscriptiones proventuum parochialium
Dátum(ok):  1726–1929
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,65 ifm
Raktári egység száma:  20 doboz

Az egyes plébániák javadalmi összeírásai 1726-tól 1790-ig szórványosan, majd 1802-ből, 1848-ból és 1888-ból politikai megyék, 1896-ban pedig az ábécé szerint rendezve. Itt találhatók az 1852-ben 300 forint jövedelmet el nem érő plébániák, 1850-1860-ból a plébániák földadójának kimutatásai, illetve a papi tized kárpótlásra vonatkozó bemondási táblázatok az 1850-es évekből, továbbá a püspökség jövedelmeinek 1811–1816 közötti szabályozásának iratai.

Lajstrom

 

VFL I.1.14. Conscriptiones animarum

Teljes jelzet:  VFL I.1.14.
Cím:  Conscriptiones animarum
Dátum(ok):  1745–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,21 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet, 1 csomó

A sorozat az egyházmegye plébániáinak lélekösszeírásait tartalmazza az 1745–1777 közötti időszakból kötetekben, a kötetenként az esperesi kerületek rendjében, illetve kevésbé részletesen, egy csomónyi terjedelemben az 1824–1841 közötti időszakból táblázatokban.

Kötet Tartalom Évkör
1. Conscriptio Animarum districtuum Keszthelyiensis et Tapolcensis 1746.
2. Conscriptio Animarum districtuum Veszprimiensis et Keszthelyiensis 1745–1746.
3. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1752–1757.
4. Conscriptio Animarum districtus Kaposvárensis 1752–1757.
5. Conscriptio Animarum districtus Keszthelyiensis 1757.
6. Conscriptio Animarum districtus Palotensis 1752–1757
7. Conscriptio Animarum districtus Segesdiensis 1757.
8. Conscriptio Animarum districtus Veszprimiensis 1757.
9. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1769.
10. Conscriptio Animarum districtus Kanizsensis 1771.
11. Conscriptio Animarum districtus Kaposvárensis 1771.
12. Conscriptio Animarum districtus Keszthelyiensis 1771.
13. Conscriptio Animarum districtus Segesdiensis 1771.
14. Conscriptio Animarum districtus Tapolcensis 1771.
15. Conscriptio Animarum districtus Veszprimiensis 1769–1776.
16. Conscriptio Animarum districtus Csesznekensis 1777–1779.

Településmutató

 

VFL I.1.15. Status impopulationis parochiarum

Teljes jelzet:  VFL I.1.15.
Cím:  Status impopulationis parochiarum
Dátum(ok):  1765–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
 

A raktári egység tartalmazza az egyes plébániák lakosságának 1771-1776-ben fölvett adatait: az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak. Itt található továbbá a Veszprém püspöki városrészébe és Sümeg mezővárosba történő letelepedési kérelmek és engedélyek.

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.15.a. Impopulatio parochiarum

Teljes jelzet:  VFL I.1.15.a.
Cím:  Impopulatio parochiarum
Dátum(ok):  1771–1776
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,27 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A raktári egység tartalmazza az egyes plébániák lakosságának 1771–1776-ben fölvett adatait. Az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak.

Lajstrom

 

VFL I.1.15.b. Incolatus in oppidis

Teljes jelzet:  VFL I.1.15.b.
Cím:  Incolatus in oppidis
Dátum(ok):  1765–1841
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Lajstrom

 

VFL I.1.16. Parochialia

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.
Cím:  Parochialia
Dátum(ok):  1756–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
 

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.16.a. Acta coronalia

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.a
Cím:  Acta coronalia
Dátum(ok):  1756–1837
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó, 1 kötet

VFL I.1.16.b. Quietantiae parochorum

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.b
Cím:  Quietantiae parochorum
Dátum(ok):  1776–1803
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VFL I.1.16.c. Acta regulationem parochiarum concernentia

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.c.
Cím:  Acta regulationem parochiarum concernentia
Dátum(ok):  1782–1833
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.16.d. Contractus parochorum cum fidelibus

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.d
Cím:  Contractus parochorum cum fidelibus
Dátum(ok):  1798–1815
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,25 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (3 csomó)

A hívek szolgáltatását (párbér, keresztelési díj stb.) szabja meg. (Mindegyik irat pecsétekkel van ellátva.)

Lajstrom

 

VFL I.1.16.e. Informationes de stolis et statu ecclesiarum

Teljes jelzet:  VFL I.1.16.e.
Cím:  Informationes de stolis et statu ecclesiarum
Dátum(ok):  1769–1770
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.17. Synodus

Teljes jelzet:  VFL I.1.17.
Cím:  Synodus
Dátum(ok):  1821–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.17.a Synodus dioecesana

Teljes jelzet:  VFL I.1.17.a.
Cím:  Synodus dioecesana
Dátum(ok):  1821–1834
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:

VFL I.1.17.b. Synodus nationalis

Teljes jelzet:  VFL I.1.17.b.
Cím:  Synodus nationalis
Dátum(ok):  1822
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm
Raktári egység száma:

VFL I.1.18. Relationes de diversis ecclesiis et parochiis

Teljes jelzet:  VFL I.1.18.
Cím:  Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
Dátum(ok):  1820–1836
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, (2 csomó)

A sorozat különféle építkezési számadásokat, számlákat és nyugtákat tartalmaz, évek és plébániák szerint csoportosítva. Néhány helyen komplett tervrajzok is megtalálhatóak. Az első csomó ábécé-rendben, a második az eredeti éves építkezési kimutatások szerint lett csoportosítva és sorszámozva.

1. csomó

Sorszám Tartalom Év Terjedelem
No. 1. Aka 1830. 6 f
No. 2. Aka 1831. 14 f
No. 3. Csákány (tervrajz) 1831, 1832. 12 f
No. 4. Dörögd 1829. 9 f
No. 5. Dörögd 1832. 6 f
No. 6. Gógánfa (tervrajz) 1826. 6 f
No. 7. Gyékényes (tervrajz) 1820–1822 6 f
No. 8. Gyékényes 1825. 15 f
No. 9. Gyékényes 1827. 3 f
No. 10. Gyékényes (tervrajz) 1824–1826. 7 f
No. 11. Gyékényes 1832. 3f
No. 12. Haláp 1829. 9 f
No. 13. Haláp 1830. 10 f
No. 14. Halimba 1829. 9 f
No. 15. Karmacs 1830. 3 f
No. 16. Kővágóörs (tervrajz) 1830. 14 f
No. 17. Nagyaesztergár 1829. 7 f
No. 18. Pacsa 1830. 36 f
No. 19. Sármellék 1832. 3 f
No. 20. Somlóvásárhely 1832. 26 f
No. 21. Szentgál 1832. 5 f
No. 22. Szentkirályszabadja 1830. 5 f
No. 23. Tab 1829. 26 f
No. 24. Tapolca 1832. 3 f
No. 25. (Nemes–)Vámos 1827. 29 f
No. 26. (Nemes–)Vámos 1829. 5 f
No. 27. (Nemes–)Vámos 1832. 12 f
No. 28. Vörs (tervrajz) 1828–1832. 28 f

2. csomó

Sorszám Tartalom Év

Terjedelem

No. 1. Tomaj 1834. 0,01 ifm
No. 2. Rád 1834. 6 f
No. 3. Kisszőlős 1834. 4 f
No. 4. Csékút 1834. 5 f
No. 5. Csákány (tervrajz) 1834. 38 f
No. 6. Szőkedencs 1834. 10 f
No. 7. Nemesvid 1834. 18 f
No. 8. Mosdós 1834. 0,02 ifm
No. 9. Kutas 1834. 0,01 ifm
No. 10. Szentgál 1835. 19 f
No. 11. (Nemes–)Vámos 1835. 12 f
No. 12. Sármellék 1835. 8 f
No. 13. Halimba 1835. 13 f
No. 14. Kaposmérő 1835. 17 f
No. 15. Tapsony (Szakácsi) 1835. 2 f
No. 16. Tomaj 1836. 23 f
No. 17. Gyömörő 1836. 13 f
No. 18. Haláp 1836. 8 f
No. 19. Karmacs (tervrajz) 1836. 22 f
No. 20. Csány (Bókaháza) 1836. 8 f
No. 21. Pacsa 1836. 3 f
No. 22. Gelse 1836. 13 f
No. 23. Alsó–Rajk 1836. 2 f
No. 24. Mosdós 1836. 13 f
No. 25. Noszlop (Külső–Pölöske) 1836. 3 f
No. 26. Tördemic 1836. 66 f
No. 27. Taszár (tervrajz) É. n. 2 f

VFL I.1.19. Abbatiae, prapositurae et canonicatus

Teljes jelzet:  VFL I.1.19.
Cím:  Abbatiae, prapositurae et canonicatus
Dátum(ok):  1748–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,32 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VFL I.1.20. Acta religiosorum ordinum

Teljes jelzet:  VFL I.1.20.
Cím:  Acta religiosorum ordinum
Dátum(ok):  1732–1857
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,67 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz, (9 csomó)

VFL I.1.21. Dispensationes, jurisdictiones

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.
Cím:  Dispensationes, jurisdictiones
Dátum(ok):  1722–1879
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  4,15 ifm

A sorozat tartalmazza a különböző házasságkötési akadályok alóli felmentéseket, más ügyekben született szentszéki és megyéspüspöki felmentéseket, szerzeteseknek és más egyházmegyéhez tartozó világi papoknak a Veszprémi egyházmegye területére vonatkozó joghatóságait, valamint a vegyesházasságokról és a megtérésekről készített plébánosi jelentéseket. Az iratok időrendben nyertek elhelyezést. A plébánosi jelentések ezen belül esperesi kerületenként vannak csoportosítva.

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.21.a. Dispensationes Romanae

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.a.
Cím:  Dispensationes Romanae
Dátum(ok):  1850–1876
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz

A szentszék részére fenntartott esetekben adott felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1850–1857.
2. doboz 1858–1861.
3. doboz 1862–1864.
4. doboz 1865–1867.
5. doboz 1868–1869.
6. doboz 1870–1871.
7. doboz 1872–1873.
8. doboz 1874–1875.

VFL I.1.21.b. Dispensationes in bannis

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.b.
Cím:  Dispensationes in bannis
Dátum(ok):  1861–1875
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

A házasságkötés előtti kihirdetés alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1861–1864.
2. doboz 1865–1868.
3. doboz 1869, 1871–1872.
4. doboz 1873–1874.
5. doboz 1875.

VFL I.1.21.c. Dispensationes in consanguinitate et affinitate

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.c.
Cím:  Dispensationes in consanguinitate et affinitate
Dátum(ok):  1861–1879
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

Vérrokonság és sógorság házassági akadálya alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1861–1869.
2. doboz 1870–1879.

VFL I.1.21.d. Jurisdictiones et dispensationes

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.d.
Cím:  Jurisdictiones et dispensationes
Dátum(ok):  1722–1833
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,91 ifm
Raktári egység száma:  36 doboz

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1722–1777.
2. doboz 1778–1780., 1781–1790.
3. doboz 1781–1790., 1791–1795.
4. doboz 1796–1801.
5. doboz 1802–1804.
6. doboz 1805.
7. doboz 1806.
8. doboz 1807–1808.
9. doboz 1809–1810.
10. doboz 1811.
11. doboz 1812.
12. doboz 1813.
13. doboz 1814.
14. doboz 1815.
15. doboz 1816. No. 1–449.
16. doboz 1816. No. 450–590., 1817. No. 1–300.
17. doboz 1817. No. 301–650., 1818. No. 1–149.
18. doboz 1818. No. 150–712.
19. doboz 1819. No. 1–300.
20. doboz 1819. No. 301–670.
21. doboz 1820. No. 1–474.
22. doboz 1820. No. 475–646., 1821. No. 1–296.
23. doboz 1821. No. 301–606.
24. doboz 1822.
25. doboz 1823.
26. doboz 1824.
27. doboz 1825.
28. doboz 1826.
29. doboz 1827.
30. doboz 1828.
31. doboz 1829.
32. doboz 1830.
33. doboz 1831.
34. doboz 1832. No. 1–500.
35. doboz 1832. No. 508–925., 1833. No. 1–146.
36. doboz 1833. No. 150–802.

VFL I.1.21.e. Informationes de matrimoniis mixtis

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.e.
Cím:  Informationes de matrimoniis mixtis
Dátum(ok):  1794–1871
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,72 ifm
Raktári egység száma:  15 doboz

Az egyes plébánosok által készített jelentések a vegyesházasságban élőkről.

Egység Évkör
1. doboz 1794–1808.
2. doboz 1809–1817.
3. doboz 1817–1823.
4. doboz 1823–1827.
5. doboz 1827–1831.
6. doboz 1831–1833.
7. doboz 1833–1836.
8. doboz 1836–1840.
9. doboz 1841–1843.
10. doboz 1843–1860.
11. doboz 1860–1863.
12. doboz 1862–1864.
13. doboz 1863–1869.
14. doboz 1865–1865.
15. doboz 1870–1871.

VFL I.1.21.f. Conversiones et aversiones a fide

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.f.
Cím:  Conversiones et aversiones a fide
Dátum(ok):  1745–1870
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,38 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz

Az egyes plébánosok által készített jelentések a római katolikus hitre való megtérésekről, illetve a más hitre való áttérésekről.

Egység Évkör
1. doboz 1745–1769.
2. doboz 1797–1801.
3. doboz 1810–1820.
4. doboz 1820–1826.
5. doboz 1827–1831.
6. doboz 1832–1842.
7. doboz 1860–1865.
8. doboz 1866–1870.

VFL I.1.21.g. Dispensationes mixtae religionis

Teljes jelzet:  VFL I.1.21.g.
Cím:  Dispensationes mixtae religionis
Dátum(ok):  1858–1861
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A vegyesházasság házassági akadálya alóli felmentések.

Egység Évkör
1. doboz 1858–1861.

VFL I.1.22. Egyházmegyei szentszék iratai

Teljes jelzet:  VFL I.1.22.
Cím:  Egyházmegyei szentszék iratai
Lásd VFL I.3. fond!

VFL I.1.23. Religionaria

Teljes jelzet:  VFL I.1.23.
Cím:  Religionaria
Dátum(ok):  1740–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,33 ifm
Raktári egység száma:  4 csomó

VFL I.1.24. Matriculae

Teljes jelzet:  VFL I.1.24.
Cím:  Matriculae
Dátum(ok):  1750–2006
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  94,98 ifm
Raktári egység száma:

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.24.a. Anyakönyvi másodpéldányok

Teljes jelzet:  VFL I.1.24.a.
Cím:  Anyakönyvi másodpéldányok
Dátum(ok):  1825–2006
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  85,61 ifm
Raktári egység száma:  1391 kötet

VFL I.1.24.b. Bérmálási anyakönyvi másolatok

Teljes jelzet:  VFL I.1.24.b.
Cím:  Bérmálási anyakönyvi másolatok
Dátum(ok):  1750–1996
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  9,37 ifm
Raktári egység száma:  119 kötet, 19 doboz

Településmutató

VFL I.1.25. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai

Teljes jelzet:  VFL I.1.25.
Cím:  Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
Lásd VFL I.2.!

VFL I.1.26. Dismembratio dioecesis

Teljes jelzet:  VFL I.1.26.
Cím:  Dismembratio dioecesis
Dátum(ok):  1752–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.27. Rationes generalis solliciturae

Teljes jelzet:  VFL I.1.27.
Cím:  Rationes generalis solliciturae
Hiányzik!

VFL I.1.28. Rationes domus emeritorum

Teljes jelzet:  VFL I.1.28.
Cím:  Rationes domus emeritorum
Dátum(ok):  1778
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL I.1.29. Cassa dioecesana

Teljes jelzet:  VFL I.1.29.
Cím:  Cassa dioecesana
Dátum(ok):  1737–1738
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.30. Építkezési iratok

Teljes jelzet:  VFL I.1.30.
Cím:  Építkezési iratok
Dátum(ok):  1747–1936
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,22 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, (2 csomó)

Sorszám Tartalom Évkör Méret
1. Ajka templom tervrajza 1932. 0,002 ifm
2. Badacsonytomaji plébánia ház és templom 1931–1932. 0,002 ifm
3. Balatonakarattyai templom [1921.] 0,001 ifm
4. Balatonfüredi templom [1926-1927.] 0,001 ifm
5. Balatonszárszói templom 1931–1932. 0,001 ifm
6. Balatonszentgyörgyi templom 1926–1935. 0,001 ifm
7. Geszti építkezés 1793–1866. 0,02 ifm
8. Kadarkúti építkezés iratai 1815–1848. 0,02 ifm
9. Lovasberényi templom 1832–1834. 0,001 ifm
10. Nemesvámosi templom 1846. 0,005 ifm
11. Nemesvitai templom javításának tervrajza és költségvetése 1888. 0,005 ifm
12. Jankovich grófok családi sírboltja, Öreglak 1933. 0,001 ifm
13. Peremarton gyártelep templom 1936. 0,005 ifm
14. Rinyaszentkirály 1935. 0,005 ifm
15. Szerdahely 1834–1835. 0,005 ifm
16. Toponári építkezés iratai 1818–1841. 0,02 ifm
17. Biró Márton által eszközöltetett veszprémi építkezésekre vonatkozó iratok 1747–1750. 0,03 ifm
18. Veszprémi szeminárium nagyobbítási terve 1933. 0,03 ifm

 

Sorszám Tartalom Évkör Méret
1. Aka 1867. 0,005 ifm
2. Badacsonytomaji 1870–1872. 0,005 ifm
3. Bakonynána 1868. 0,006 ifm
4. Borzavár 1871. 0,001 ifm
5. Csákány 1870. 0,002 ifm
6. Felsőiszkáz 1869. 0,002 ifm
7. Gelse 1868. 0,002 ifm
8. Gyömörő 1872. 0,001 ifm
9. Kadarkút 1869. 0,003 ifm
10. Kutas 1867. 0,0035 ifm
11. Lókut 1866. 0,004 ifm
12. Mihályfa 1868. 0,004 ifm
13. Nagyrécse 1865–1871. 0,015 ifm
14. Ollár-Szepetk 1867. 0,001 ifm
15. Öreglak 1867. 0,003 ifm
16. Pölöskeszentmihály 1866. 0,005 ifm
17. Somlóvásárhely 1866. 0,003 ifm
18. Szentkirályszabadja 1870. 0,001 ifm
19. Szentmihály 1870. 0,005 ifm
20. Tekenye 1870. 0,002 ifm
21. Zalahaláp 1866. 0,004 ifm

VFL I.1.31. Relationes de fundationibus piis

Teljes jelzet:  VFL I.1.31.
Cím:  Relationes de fundationibus piis
Dátum(ok):  1777–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VFL I.1.32. Capitularia

Teljes jelzet:  VFL I.1.32.
Cím:  Capitularia
Dátum(ok):  1737–1809
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  3 csomó

VFL I.1.33. De proventibus intercalaribus

Teljes jelzet:  VFL I.1.33.
Cím:  De proventibus intercalaribus
Dátum(ok):  1781–1791
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, (1 csomó)

A Vallásalapból kiutalt segélyek elszámolásai. (De proventibus intercalaribus beneficiorum parochialum Fundo Religionis inserendis quotta subsidionali quorumdam parochorum.)

VFL I.1.34. Cassa ludimagistrorum

Teljes jelzet:  VFL I.1.34.
Cím:  Cassa ludimagistrorum
Dátum(ok):  1795–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz (3 csomó)

Tanítói nyugdíjalapok számadásai.

Jelzet Cím Évkör Terjedelem
I/1. Quottam beneficationalem ludimagistris dioecesis Wesprimiensis 1795–1815. 0,06 ifm
I/2. Ratiocinium partiarum super quotta bonis ludimagistrorum 1817–1819.
I/3. Ratiocinium particulare super levata et exsoluta ludimagistris dioecesis Wesprimiensis 1825–1838.
I/4. Ratiocinium particulare 1833–1835.
I/5. Ratiocinium particulare 1836–1850.
I/6. Az 1850/851. évi Domonkos Intézeti számadásokhoz tartozó nyugták 1850–1851.
I/7. A Domonkos Intézet pénztárát illető számadás.
Körlevelek
1850–1851.
I/8. Számadás, nyugták 1850–1860.
Jelzet Cím Évkör Terjedelem
II/1. A Veszprém Megyei Tanítói Nyugdíjintézet Számadása az 1861. évre 1861. 0,06 ifm
II/2. Azon pénzösszegnek, mely KIMUTATÁSA az ágostai és Helvét hitvallásnak részéről megszüntetett veszpr. egyházmegyei néptanításoknak a vallás és iskolai alapból kárpótlásképpen utalványoztatott –.
II/3. A Veszprémi Tanítói Nyugdíj számadása első januártól 1862 utolsó decemberig 1862.
II/4. KIMUTATÁSA azon pénzösszegnek, mely az ágostai és Helvét hitvallásnak részéről megszüntetett járandóságok fejében -.
II/5. A Veszprém Megyei Tanítói Nyugdíjintézet számadása az első januártól utolsó decemberig 1863.
II/6. KIMUTATÁSA azon pénzösszegnek, mely az ágostai s helvét hitvallásnak részéről megszüntetett járandóságok fejében a jövedelmeikben kisebbséget szenvedett veszprémi egyházmegyei néptanítóknak a vallás és iskolai alapból kárpótlásképpen utalványoztatott -.
II/7. A Veszprém Megyei Nyugalmazott Tanítói intézet számadása az 1864 – ik évre 1864.
II/8. A Veszprémi Püspöki Megye Tanítói Nyugdíj intézet számadása 1865 – ik évre 1865.
II/9. A Veszprém Megyei Nyugdíjintézet számadása 1866. január elsejétől utolsó decemberig 1866.
II/10. A Veszprém Megyei Tanítói intézet nyugdíj számadása 1867. január elsejétől utolsó decz. 1867. 1867.
II/11. A Veszp. Megye Tanítói Nyugdíj intézet számadása első január utolsó decz. 1868. 1868.
II/12. A Veszprém Egyházmegyei Tanítók Gondviselés Nyugdíj Intézet számadása első január utolsó december 1869. 1869.
II/13. A Veszprémi Egyházmegyei Tanítók Gondviselés Nyugdíj intézet számadása első januártól utolsó decemberig 1870. 1870.
Jelzet Cím Évkör Terjedelem
III/1. Gondviselés Czímű Tanítói Nyugdíjintézet számadásai 1871 – ik évre 1871. 0,04 ifm
III/2. Gondviselés Intézet Számadásai 1872 – ik évre 1872.
III/3. Gondviselés Intézet Számadásai 1873 – ik évre 1873.
III/4. „A Gondviselés Nyugdíjalap számadása 1876 – ik évről 1876.
III/5. A Gondviselés tőkéinek számadása 1877. 1877.

VFL I.1.35. Acta xenodochium

Teljes jelzet:  VFL I.1.35.
Cím:  Acta xenodochium
Dátum(ok):  1768–1896
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,14 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, (5 csomó )

Csomó Tartalom Év Terjedelem Pecsét

Acta Xenodochium Sz. Ilonayanum Papense

1. Alapítólevél másolatok, levelek, leltárak, adományok, királyi leíratok, adósságlevelek, fizetési kérelmek. 1762–1827. 0,02 ifm Taucz, Györcz, +Katona, +László,
2. Status activus et passivus Xenodochii Sz. Ilonaiani Papensis ad S. Salvatorem.
Rationes Xenodochii Papensis S. Iloniani.
Számlák.
1827–1874. 0,025 ifm Materényi, pápai plébánia

Ratinones Xenodochii Canisiensis

3. Rationum Xenodochii Canisiensis. 1826–1836. 0,02 ifm +Szukits, Kanizsa város, ferences

Fundatio Ruszek

4. Ruszek féle plébániai alap számadása.
Ruszek szegények alapjáni számadás.
Ruszek rokonok alapjáni számadás.
1868–1896. 0,07 ifm

A veszprémi aggpapok alapja

5. A veszprémi aggpapok alapjának számadása. 1888. 0,002 ifm

VFL I.1.36. Ferenc József Alapítvány

Teljes jelzet:  VFL I.1.36.
Cím:  Ferenc József Alapítvány
Dátum(ok):  1860–1921
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,72 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 2 csomó, 2 kötet

VFL I.1.37. Segélyek

Teljes jelzet:  VFL I.1.37.
Cím:  Segélyek
Dátum(ok):  1857–1865
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

VFL I.1.38. Miscellanea

Teljes jelzet:  VFL I.1.38.
Cím:  Miscellanea
Dátum(ok):  1744–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,75 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz, (10 csomó )

VFL I.1.39. Protocolla

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.
Cím:  Protocolla
Dátum(ok):  1734–2013
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,04 ifm

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.39.a. Protocolla conferentiarum episcopalium

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.a.
Cím:  Protocolla conferentiarum episcopalium
Dátum(ok):  1890–2013
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,92 ifm
Raktári egység száma:  8 doboz, 4 kötet

Egység Tétel Évkör
1. kötet Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei 1890–1916
2. kötet Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei 1917–1936
1. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1976–1986
2. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1983–1989
3. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1990
4. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1991
5. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1992
6. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1993
7. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1994–1995
8. doboz MKPK üléseinek jegyzőkönyvei 1996–1999

VFL I.1.39.b. Protocolla episcopalia

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.b.
Cím:  Protocolla episcopalia
Dátum(ok):  1734–1802
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,34 ifm
Raktári egység száma:  24 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1734–1745
2. kötet 1745–1748
3. kötet 1747–1748
4. kötet 1748–1749
5. kötet 1749–1750
6. kötet 1750–1751
7. kötet 1751–1752
8. kötet 1753–1754
9. kötet 1748–1756
10. kötet 1745–1754
11. kötet 1748–1756
12. kötet 1754–1756
13. kötet 1755–1762
14. kötet 1745–1758
15. kötet 1756–1757
16. kötet 1757–1758
17. kötet 1756–1762
18. kötet 1758–1762
19. kötet 1760–1777
20. kötet 1763–1784
21. kötet 1777–1782
22. kötet 1783–1786
23. kötet 1787–1793
24. kötet 1794–1802

VFL I.1.39.c. Extractus protocollis episcopalibus

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.c.
Cím:  Extractus protocollis episcopalibus
Dátum(ok):  1734–1802
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

Egység Tétel Évkör
1. kötet Extr. Protocollis Episcopalibus et cott.-um Vespr,
Elementum Archivi Kolleriani
1734–1798,
1745–1762
2. kötet Extr. Protocollis Episcopalibus 1752–1760

VFL I.1.39.d. Protocollum mixtum

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.d.
Cím:  Protocollum mixtum
Dátum(ok):  1745–1762
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL I.1.39.e. Protocolla comitatus Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.e.
Cím:  Protocolla comitatus Wesprimiensis
Dátum(ok):  1745–1760
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,48 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1745–1748
2. kötet 1748–1754
3. kötet 1754–1760
4. kötet 1752–1755
5. kötet 1755–1757
6. kötet 1757—1759
7. kötet 1759–1762
8. kötet 1794–1802

VFL I.1.39.f. Protocolla cathedralis ecclesiae Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.f.
Cím:  Protocolla comitatus Wesprimiensis
Dátum(ok):  1786–1823
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL I.1.39.g. Protocolla exhibitorum

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.g.
Cím:  Protocolla exhibitorum
Dátum(ok):  1811–1825
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

VFL I.1.39.h. Protocolla vicarialia

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.h.
Cím:  Protocolla vicarialia
Dátum(ok):  1777–1810
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,61 ifm
Raktári egység száma:  12 kötet

VFL I.1.39.i. Protocolla officii dioecesani Wesprimiensis

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.i.
Cím:  Protocolla officii dioecesani Wesprimiensis
Dátum(ok):  1816–1835
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,61 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Egység Évkör
1. kötet 1825–1827
2. kötet 1828–1829
3. kötet 1830
4. kötet 1831
5. kötet 1832
6. kötet 1833
7. kötet 1834
8. kötet 1835

VFL I.1.39.j. Padányi Biró Márton püspök kötetei

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.j.
Cím:  Padányi Biró Márton püspök kötetei
Dátum(ok):  1745–1762
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,21 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VFL I.1.39.k. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VFL I.1.39.k.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  18–19. század
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,15 ifm
Raktári egység száma:  5 kötet

VFL I.1.40. Kézirattár

Teljes jelzet:  VFL I.1.40.
Cím:  Kézirattár
Lásd VFL IX.9.

VFL I.1.41. Bullae

Teljes jelzet:  VFL I.1.41.
Cím:  Bullae
Dátum(ok):  1725–1997
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,65 ifm
Raktári egység száma: 

A sorozat tartalmazza a veszprémi püspökök és kanonokok különböző egyházi – s néhány esetben – világi tisztségekre történő kinevezéseit időrendben, püspökök és kanonokok szerinti bontásban. Ezenkívül itt találhatók a különböző pápai engedélyek. Külön sorozatba gyűjtöttük az egyetemi okleveleket és egyesületi tagságokra vonatkozó díszokleveleket.

VFL I.1.42. Céhiratok

Teljes jelzet:  VFL I.1.42.
Cím:  Céhiratok
Dátum(ok):  1779–1869
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma: 1 csomó

VFL I.1.43. Archivum Kollerianum

Teljes jelzet:  VFL I.1.43.
Cím:  Archivum Kollerianum
Dátum(ok):  1472–1950
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,98 ifm
Raktári egység száma:  131 csomó

VFL I.1.44. Acta dioecesana

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.
Cím:  Acta dioecesana
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  267,33 ifm

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.44.a. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.a.
Cím:  Iktatott iratok
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  254,37 ifm
Raktári egység száma:  2241 doboz

Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezését tartalmazó alsorozat. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktája megtalálható benne. Kutatása az alsorozathoz tartozó mutatókönyvek (VFL I.1.44.b.) segítségével történik.

VFL I.1.44.b. Mutatókönyvek

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.b.
Cím:  Mutatókönyvek
Dátum(ok):  1834–2000
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  8,67 ifm
Raktári egység száma:  170 kötet

Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezéséhez tartozó mutató- vagy “iktatókönyvek”. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktájának mutatója megtalálható benne.

VFL I.1.44.c. Indexkötetek

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.c.
Cím:  Indexkötetek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm
Raktári egység száma:  73 kötet

VFL I.1.44.d. Postakönyvek

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.d.
Cím:  Postakönyvek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,44 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, 56 kötet

1. doboz Postaküldemények feladókönyve (26 db) 1998–2007. 0,24 ifm
2. doboz Postaküldemények feladókönyve (7 db) 2007– 0,08 ifm
Sorszám Tartalom Évkör Terjedelem
I. kötet Kézbesítőkönyv 1926–1936. 0,02 ifm.
II. kötet Kézbesítőkönyv 1940–1941. 0,02 ifm
III. kötet Postakönyv 1927–1928. 0,02 ifm
IV. könyv Postakönyv 1928–1929. 0,02 ifm
V. kötet Postakönyv 1929–1930. 0,02 ifm
VI. kötet Postakönyv 1936. 0,02 ifm
VII. kötet Postakönyv 1936–1937. 0,02 ifm
VIII. kötet Postakönyv 1937. 0,02 ifm
IX. kötet Postakönyv 1938. 0,02 ifm
X. kötet Postakönyv 1939. 0,02 ifm
XI. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XII. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XIII. kötet Postakönyv 1940. 0,02 ifm
XIV. kötet Postakönyv 1940 0,02 ifm
XV. kötet Postakönyv 1941. 0,02 ifm
XVI. kötet Postakönyv 1941 0,02 ifm
XVII. kötet Postakönyv 1941. 0,02 ifm
XVIII. kötet Postakönyv 1941–1942. 0,02 ifm
XIX. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XX. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XXI. kötet Postakönyv 1942. 0,02 ifm
XXII. kötet Postakönyv 1942–1943. 0,02 ifm
XXIII. kötet Postakönyv 1943. 0,02 ifm
XXIV. kötet Postakönyv 1943. 0,02 ifm
XXV. kötet Postakönyv 1943 0,02 ifm
XXVI. kötet Postakönyv 1943–1944. 0,02 ifm
XXVII. kötet Postakönyv 1944. 0,02 ifm
XXVIII. kötet Postakönyv 1944. 0,02 ifm
XXIX. kötet Postakönyv 1946–1948 0,02 ifm
XXX. kötet Postakönyv 1954. 0,02 ifm
XXXI. kötet Postakönyv 1954–1955. 0,02 ifm
XXXII. kötet Postakönyv 1955–1956. 0,02 ifm
XXXIII. kötet Postakönyv 1956–1957. 0,02 ifm
XXXIV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1958–1959. 0,02 ifm
XXXV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1959. 0,02 ifm
XXXVI. kötet Postaküldemények feladókönyve 1959–1960. 0,02 ifm
XXXVII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1960. 0,02 ifm
XXXVIII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1960–1961. 0,02 ifm
XXXIX. kötet Postaküldemények feladókönyve 1961. 0,02 ifm
XL. kötet Postaküldemények feladókönyve 1961–1962. 0,02 ifm
XLI. kötet Postaküldemények feladókönyve 1962–1963. 0,02 ifm
XLII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1963–1964. 0,02 ifm
XLIII. kötet Postaküldemények feladókönyve 1964–1965. 0,02 ifm
XLIV. kötet Postaküldemények feladókönyve 1965–1966. 0,02 ifm
XLV. kötet Postakönyv 1966–1967. 0,02 ifm
XLVI. kötet Postakönyv 1967–1969. 0,02 ifm
XLVII. kötet Postakönyv 1969–1971. 0,02 ifm
XLVIII. kötet Postakönyv 1972–1974. 0,02 ifm
XLIX. kötet Postakönyv 1974–1975. 0,02 ifm
L. kötet Postakönyv 1975–1976. 0,02 ifm
LI. kötet Postakönyv 1977–1978. 0,02 ifm
LII. kötet Postakönyv 1979–1981. 0,02 ifm
LIII. kötet Postakönyv 1982–1983. 0,02 ifm
LIV. kötet Postakönyv 1987–2003. 0,02 ifm
LV. kötet Postai kiadókönyv 1960–1963. 0,02 ifm
LVI. kötet Postai kiadókönyv 1963–1966. 0,02 ifm

VFL I.1.44.e. Gyarmati Elemér ügyei

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.e.
Cím:  Gyarmati Elemér ügyei
Dátum(ok):  1980–1984
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.1.44.f. Plébániai biztosítási kötvények

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.f.
Cím:  Plébániai biztosítási kötvények
Dátum(ok):  1952–1969
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, 1 kötet

VFL I.1.44.g. Titkári és szentszéki iratminták

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.g.
Cím:  Titkári és szentszéki iratminták
Dátum(ok):  1867–1891
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.44.h. Informationes de curatoribus

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.h.
Cím:  Informationes de curatoribus
Dátum(ok):  1845–1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.1.44.i. Plébániáknak az 1848. évi országgyűlésre benyújtott kérvényei

Teljes jelzet:  VFL I.1.44.i.
Cím:  Plébániáknak az 1848. évi országgyűlésre benyújtott kérvényei
Dátum(ok):  1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.1.45. Annus sanctus

Teljes jelzet:  VFL I.1.45.
Cím:  Annus sanctus
Dátum(ok):  1750–1825
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.1.46. Alapítványi Pénztár iratai

Teljes jelzet:  VFL I.1.46.
Cím:  Alapítványi Pénztár iratai
Dátum(ok):  1920–2001
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,83 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz, 126 kötet

Alapítványi pénztári kölcsönkötvények, az ehhez kapcsolódó jelzálogügyek iratanyaga. Mutatója nincs, az eredeti rend szerint van sorba rakva, év, s azon belül sorszám.

Lajstrom

 

VFL I.1.47. Legújabb kori plébániai kimutatások

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.
Cím:  Legújabb kori plébániai kimutatások
Dátum(ok):  1896–2008
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  6,08 ifm

A sorozat alsorozatai:

VFL I.1.47.a. Hitéleti jelentések

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.a.
Cím:  Hitéleti jelentések
Dátum(ok):  1896–2008
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,62 ifm
Raktári egység száma:  44 kötet, 14 doboz, 2 csomag

VFL I.1.47.b. Esperesi hivatalvizsgálat

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.b.
Cím:  Esperesi hivatalvizsgálat
Dátum(ok):  1939–1943
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,60 ifm
Raktári egység száma:  18 kötet

VFL I.1.47.c. Visitationes personales

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.c.
Cím:  Visitationes personales
Dátum(ok):  1938–1943
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  9 kötet

VFL I.1.47.d. Actio Catholica gyűjtőívek

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.d.
Cím:  Actio Catholica gyűjtőívek
Dátum(ok):  1935–1939
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,57 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VFL I.1.47.e. Plébániák épület- és tárgyleltára

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.e.
Cím:  Plébániák épület- és tárgyleltára
Dátum(ok):  1897–1972
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,73 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 2 kötet

VFL I.1.47.f. Plébániai földügyek

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.f.
Cím:  Plébániai földügyek
Dátum(ok):  1944–1951
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,76 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz, 1 kötet

VFL I.1.47.g. Istentiszteleti nyelvek

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.g.
Cím:  Istentiszteleti nyelvek
Dátum(ok):  1894
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL I.1.47.h. Káplánszobák leltári berendezései

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.h.
Cím:  Káplánszobák leltári berendezései
Dátum(ok):  1960
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.1.47.i. Az alapítványi misék helyzete 1957-ben

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.i.
Cím:  Az alapítványi misék helyzete 1957-ben
Dátum(ok):  1957
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet (duplum)

VFL I.1.47.j. Harangkimutatás

Teljes jelzet:  VFL I.1.47.j.
Cím:  Harangkimutatás
Dátum(ok):  1915–1918
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL I.1.48. II. József-féle földmérés

Teljes jelzet:  VFL I.1.48.
Cím:  II. József-féle földmérés
Dátum(ok):  1780–1790
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm
Raktári egység száma:  12 csomó

VFL I.1.49. Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis

Teljes jelzet:  VFL I.1.49.
Cím:  Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis
Dátum(ok):  1785–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A sorozat az egyházmegye legrégebbi schematizmus jellegű összeírásait tartalmazza. (Kivételt képez ez alól a Dravecz József kanonok által 1764 és 1771 között vezetett kéziratos schematizmus, amely az Érseki Könyvtár állományában található.) Teljes schematizmusok találhatók meg 1785-től kezdődően egészen az 1790-es évek közepéig, kiegészítve ezzel az egyházmegye nyomtatott schematizmusait, amelyeknek sorozata 1795-től maradt ránk. Ezeken kívül találhatók a sorozatban az egyes esperesi kerületben található plébániák összeírásai 1785 és 1842/43 közötti időszakból.

szám cím év lap
1. Venerabilis clerus almae dioecesis Veszprimiensis et Elenchus ecclesiarum parochiarum et filiarum 1785. 8
2. [Clerus dioecesis Veszprimiensis] [1787.] 4
3. Nomina universi cleri dioecesis Veszprimiensis 1788. 4
4. Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis 1789. 7
5. Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis 1792. 10
6. [Schematismus cleri dioecesis Veszprimiensis] [1793.] 21
7. [Nomina cleri dioecesis Veszprimiensis] [1791 és 1794 között] 1
8. Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis 1838. 4
9. Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis 1841. 14
10. Index personarum cleri dioecesis Veszprimiensis [1842 után] 16
11. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum 1838/39. 1
12. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum 1839/40. 2
13. Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum et Specifica consignatio alumnorum dioecesis Veszprimiensis 1840/41. 2
14. Conspectus generalis status personalis religiosorum 1839/40. 1
15. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csesznekiensis 1809. 14
16. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csökölyiensis 1809. 18
17. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csurgóinensis 1809. 1
18. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Devecseriensis 1809. 1
19. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Fürediensis 1809. 7
20. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Igaliensis 1809. 4
21. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kanizsiensis 1809. 11
22. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kaposváriensis 1809. 1
23. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Karádiensis 1809. 8
24. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Keszthelyiensis 1809. 12
25. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kiskomáromiensis 1809. 4
26. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Palotensis 1809. 1
27. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Papensis 1809. 4
28. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Següsdiensis 1809. 16
29. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Sümegiensis 1809. 5
30. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Taplcensis 1809. 4
31. Tabellaris conspectus parochiarum districtus Veszprimiensis 1809. 1
32. Tabellaris conspectus parochiae Zirciensis 1809. 2
33. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis 1810. 32
34. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis 1820. 32
35. Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis sine dato 30
36. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1819/20. 6
37. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1820/21. 6
38. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 6
39. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1824/25. 6
40. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1826/27. 6
41. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1827/28. 6
42. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1829/30. 6
43. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1830/31. 6
44. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1831/32. 4
45. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1832/33. 4
46. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1833/34. 4
47. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1834/35. 4
48. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1835/36. 4
49. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1836/37. 4
50. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1837/38. 4
51. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1838/39. 5
52. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1840/41. 4
53. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1841/42. 4
54. Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis 1842/43. 4
55. Nomina monasteriorum, parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis 1789. 8
56. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 12
57. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 2
58. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 8
59. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 2
60. Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis sine dato 3
61. Quietantia Francisci Borsódy parochi Szegváriensis super florenis decem pro restauratione ecclesiis filialis Sárosdiensis acceptis 1840. 1
62. Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Bőszénfa … 1792 4
63. Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Kaposvár … 1792 4
64 Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Somogyvár … 1792 4
65 Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Lengyeltóti… 1792 4

VFL I.2. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai

Teljes jelzet:  VFL I.2.
Cím:  Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
Dátum(ok):  1777–1949
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  34,29 ifm

A második fondot alkotó Egyházmegyei Tanfelügyelőség iratai részben az egyházmegye területén létezett alap- és középfokú iskolákra (Acta Scholastica), részben pedig az itt oktató tanítókra (Acta Personalia) vonatkozó iratsorozatokat tartalmazzák. Fontos és a kutatók által szinte teljesen kiaknázatlan sorozatot előbbi esetében az Iskolai jelentések (1854–1923, VFL I.2.a.5.), illetve utóbbiak között a Tanítói minősítési lapok (1933–1948, VFL I.2.b.2.) jelentenek.

A fond állagai:

VFL I.2.a. Acta Scholastica

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.
Cím:  Acta Scholastica
Dátum(ok):  1827–1949
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  29,54 ifm
Az egyházmegyei tanfelügyelőségnek az iskolákra és azok felszereléseire, működésére vonatkozó dokumentumainak állaga.

Az állag sorozatai:

VFL I.2.a.01. Acta scholastica

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.1.
Cím:  Acta Scholastica
Dátum(ok):  1857–1871
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,91 ifm
Raktári egység száma:  13 doboz

VFL I.2.a.02. Tanügyi iktatott iratok

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.2.
Cím:  Tanügyi iktatott iratok
Dátum(ok):  1878–1949
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  11,60 ifm
Raktári egység száma:  91 doboz, 22 kötet

VFL I.2.a.03. Informationes de scholis trivialibus

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.3.
Cím:  Informationes de scholis trivialibus
Dátum(ok):  1833–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,81 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VFL I.2.a.04. Informationes de gimnasiis

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.4.
Cím:  Informationes de gimnasiis
Dátum(ok):  1827–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,71 ifm
Raktári egység száma:  5 doboz

VFL I.2.a.05. Iskolai jelentések

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.5.
Cím:  Iskolai jelentések
Dátum(ok):  1854–1923
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  13,62 ifm
Raktári egység száma: 37 doboz

A sorozat a veszprémi egyházmegye katolikus iskoláinak évzáró jelentéseit tartalmazza. Sok helyen hiányos. A hiányok részben az egyházmegyei iktatásban, részben az olykor külön vezetett tanügyi iktatásban találhatók.

Doboz Települések Időhatár Méret
1. doboz Ábrahámhegy – Attala 1862–1923. 0,465 ifm
2. doboz Babócsa – Bakonypölöske 1862–1923. 0,38 ifm
3. doboz Bakonyság – Balatoncsicsó 1864–1923. 0,40 ifm
4. doboz Balatonederics – Balatonszentgyörgy 1862–1923. 0,39 ifm
5. doboz Balatonszepezd – Bazsi 1862–1923. 0,415 ifm
6. doboz Béb – Böhönye 1862–1923. 0,42 ifm
7. doboz Bőszénfa – Csokonyavisonta 1862–1923. 0,40 ifm
8. doboz Csoma – Dörgicse 1855–1923. 0,405 ifm
9. doboz Dötk – Főnyed 1863–1923. 0,335 ifm
10. doboz Gadány – Gyulakeszi 1862–1923. 0,35 ifm
11. doboz Hács – Hidegkút 1861–1923. 0,345 ifm
12. doboz Hollád – Kallosd 1857–1923. 0,325 ifm
13. doboz Kálmáncsa – Kaposvár 1855–1923. 0,295 ifm
14. doboz Káptalanfa – Kerta 1856–1923. 0,38 ifm
15. doboz Keszthely – Kisvásárhely 1861–1923. 0,38 ifm
16. doboz Kolontár – Lengyeltóti 1862–1923. 0,39 ifm
17. doboz Lepsény – Malomsok 1862–1923. 0,33 ifm
18. doboz Marcali – Mezőszentgyörgy 1860–1923. 0,39 ifm
19. doboz Miháld – Nagyberki 1861–1923. 0,43 ifm
20. doboz Nagycsepely – Nagyvázsony 1860–1923. 0,37 ifm
21. doboz Nemesapáti – Noszlop 1860–1923. 0,345 ifm
22. doboz Nyárád – Örvényes 1860–1923. 0,32 ifm
23. doboz Ősi – Pápasalamon 1854–1923. 0,415 ifm
24. doboz Pápateszér – Pusztaszemes 1863–1923. 0,30 ifm
25. doboz Ráksi – Sármellék 1862–1923. 0,33 ifm
26. doboz Sáska – Somodor 1861–1923. 0,31 ifm
27. doboz Somogyacsa – Somogysárd 1861–1923. 0,32 ifm
28. doboz Somogysimonyi – Sümegprága 1861–1923. 0,32 ifm
29. doboz Szabadhídvég – Szentkirályszabadja 1862–1923. 0,355 ifm
30. doboz Szentpéterúr – Takácsi 1860–1923. 0,30 ifm
31. doboz Taliándörögd – Tikos 1861–1923. 0,35 ifm
32. doboz Tilaj – Vanyola 1862–1923. 0,37 ifm
33. doboz Varászló – Veszprém 1855–1923. 0,33 ifm
34. doboz Veszprém – Vörs 1862–1923. 0,37 ifm
35. doboz Zákány – Zalakoppány 1860–1923. 0,35 ifm
36. doboz Zalamerenye – Zalaszentlászló 1860–1923. 0,36 ifm
37. doboz Zalaszentmárton – Zselicszentpál 1862–1923. 0,36 ifm

Lajstrom

 

VFL I.2.a.06. Tankerületi kimutatások

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.6.
Cím:  Tankerületi kimutatások
Dátum(ok):  1872–1881
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VFL I.2.a.07. Tankerületi jelentések

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.7.
Cím:  Tankerületi jelentések
Dátum(ok):  1947–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,26 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VFL I.2.a.08. Iskolai bevallások

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.08.
Cím:  Iskolai bevallások
Dátum(ok):  1881
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet

VFL I.2.a.09. Az 1896. évi ünnepségek emléklapjai

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.9.
Cím:  Az 1896. évi ünnepségek emléklapjai
Dátum(ok):  1896
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  3 kötet

VFL I.2.a.10. Tananyagbeosztások

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.10.
Cím:  Tananyagbeosztások
Dátum(ok):  1936–1937
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.a.11. Iskolai hiányok

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.11.
Cím:  Iskolai hiányok
Dátum(ok):  1936–1938
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.a.12. Kisebbségi nyelvű oktatás

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.12.
Cím:  Kisebbségi nyelvű oktatás
Dátum(ok):  1939–1943
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.a.13. Katolikus diákotthon

Teljes jelzet:  VFL I.2.a.13.
Cím:  Katolikus diákotthon
Dátum(ok):  1943
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.b. Personalia

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.
Cím:  Personalia
Dátum(ok):  1770–1948
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  4,75 ifm

Az egyházmegyei tanfelügyelőségnek a tanítókra vonatkozó dokumentumainak állaga.

Az állag sorozatai:

VFL I.2.b.1. Informationes de ludimagistris

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.1.
Cím:  Informationes de ludimagistris
Dátum(ok):  1770–1774
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.b.2. Tanítói minősítési lapok

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.2.
Cím:  Tanítói minősítési lapok
Dátum(ok):  1933–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,80 ifm
Raktári egység száma:  27 doboz

A sorozat a veszprémi egyházmegye katolikus iskoláiban tanítók minősítési lapjait tartalmazza. Az adatsorok alapján megállapítható, hogy zömmel 1937-ben és 1947-ben került sor az adatlapok felvételére. Több tanító mindkét adatfelvétel során előfordul, így két vagy több minősítési lapja is lehet.

Doboz Tanítók Időhatár Méret
1. doboz Ács – Bálint 1937–1948. 0,14 ifm
2. doboz Balka – Bernáth 1937–1948. 0,14 ifm
3. doboz Berta – Büki 1937–1948. 0,14 ifm
4. doboz Chikán – Dézsenyi 1937–1948. 0,14 ifm
5. doboz Diósi – Ezsing 1937–1948. 0,14 ifm
6. doboz Fábián – Füzy 1937–1948. 0,14 ifm
7. doboz Gaál – Györkös 1933–1948. 0,14 ifm
8. doboz Habányi – Hortobágyi 1937–1948. 0,14 ifm
9. doboz Horváth – Huszthy 1937–1948. 0,14 ifm
10. doboz Igali – Kalmár 1937–1948. 0,14 ifm
11. doboz Kálovics – Kertész 1937–1948. 0,14 ifm
12. doboz Keserű – Koronczy 1937–1948. 0,14 ifm
13. doboz Kósa – Krivanek 1937–1948. 0,14 ifm
14. doboz Kubinyi – Luksik 1937–1948. 0,14 ifm
15. doboz Mácsik – Menner 1937–1948. 0,14 ifm
16. doboz Mészáros – Müller 1937–1948. 0,14 ifm
17. doboz Nacsády – Németh I. 1937–1948. 0,14 ifm
18. doboz Németh J. – Pálvölgyi 1937–1948. 0,14 ifm
19. doboz Pánczér – Pogány 1937–1948. 0,14 ifm
20. doboz Pokorny – Riszner 1937–1948. 0,14 ifm
21. doboz Robelly – Sillay 1937–1948. 0,14 ifm
22. doboz Simon – Svékus 1937–1948. 0,14 ifm
23. doboz Szabadházy – Szerényi 1937–1948. 0,14 ifm
24. doboz Szigethi – Thüringer 1937–1948. 0,14 ifm
25. doboz Tibor – Uzonyi 1937–1948. 0,14 ifm
26. doboz Üsth – Villányi 1937–1948. 0,14 ifm
27. doboz Virág – Zsuppán 1937–1948. 0,14 ifm

Lajstrom

 

VFL I.2.b.3. Tanítói törzskönyvek

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.3.
Cím:  Tanítói törzskönyvek
Dátum(ok):  1930–1940
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,27 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

VFL I.2.b.4. Tanítói szabályzatok, jelentések, rendeletek

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.4.
Cím:  Tanítói szabályzatok, jelentések, rendeletek
Dátum(ok):  1894–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL I.2.b.5. Tanítói díjlevelek

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.5.
Cím:  Tanítói díjlevelek
Dátum(ok):  1921
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm
Raktári egység számai:  2 doboz

VFL I.2.b.6. Tanítói államsegély

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.6.
Cím:  Tanítói államsegély
Dátum(ok):  1923–1933
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL I.2.b.7. Fegyelmi ügyek

Teljes jelzet:  VFL I.2.b.7.
Cím:  Fegyelmi ügyek
Dátum(ok):  1935–1948
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  2 kötet, 1 füzet

VFL I.3. Egyházmegyei szentszék iratai

Teljes jelzet:  VFL I.3.
Cím:  Egyházmegyei szentszék iratai
Dátum(ok):  1738–1992
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  15,71 ifm

Az egyházmegyei szentszéken a papság és a hívek egyházjogi ügyeiben keletkezett dokumentumai találhatók meg. Ide sorolhatók tehát a papság fegyelmi ügyei, a hívek házassági ügyei (jegyességi, váló- és köteléki perek, katonák és külföldiek esetei), a gyermekek vallási hovatartozása iránt indított perek, stb.

A fond állagai:

VFL I.3.a. Processus causarum

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.
Cím:  Processus causarum
Dátum(ok):  1738–1922
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  9,01 ifm

A tematikusan rendezett szentszéki ügyek sorozatai találhatók az állagban.

Az állag sorozatai:

VFL I.3.a.01. Processus ad poenas ecclesiasticas

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.1.
Cím:  Processus ad poenas ecclesiasticas
Dátum(ok):  1743–1922
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,04 ifm
Raktári egység száma:  16 csomó, 1 kötet

VFL I.3.a.02. Processus impraegnationales

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.2.
Cím:  Processus impraegnationales
Dátum(ok):  1811–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,14 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VFL I.3.a.03. Processus sponsalistici

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.3.
Cím:  Processus sponsalistici
Dátum(ok):  1747–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,76 ifm
Raktári egység száma:  13 csomó

VFL I.3.a.04. Processus divortiales

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.4.
Cím:  Processus divortiales
Dátum(ok):  1741–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,80 ifm
Raktári egység száma:  25 csomó

VFL I.3.a.05. Causae divortiales summae pertractatae

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.5.
Cím:  Processus divortiales summae pertractatae
Dátum(ok):  1811–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

VFL I.3.a.06. Processus ad nullitatem matrimonii

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.6.
Cím:  Processus ad nullitatem matrimonii
Dátum(ok):  1753–1841
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,39 ifm
Raktári egység száma: 6 csomó

VFL I.3.a.07. Causae vinculares

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.7.
Cím:  Causae vinculares
Dátum(ok):  1814–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.08. Processus ad repositionem cohabitationis

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.8.
Cím:  Processus ad repositionem cohabitationis
Dátum(ok):  1754–1818
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VFL I.3.a.09. Processus in substrato religionis

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.9.
Cím:  Processus in substrato religionis
Dátum(ok):  1743–1820
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.10. Matrimonia exterorum et militum

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.10.
Cím:  Matrimonia exterorum et militum
Dátum(ok):  1776–1833
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.11. Citatoriae et mandatae in causis matrimonialibus et religionaris

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.11.
Cím:  Citatoriae et mandatae in causis matrimonialibus et religionaris
Dátum(ok):  1771–1807
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.12. Causae matrimoniales

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.12.
Cím:  Causae matrimoniales
Dátum(ok):  1722–1833
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,45 ifm
Raktári egység száma:  7 csomó

VFL I.3.a.13. Processus matrimoniales

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.13.
Cím:  Processus matrimoniales
Dátum(ok):  1832–1895
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,22 ifm
Raktári egység száma:  36 csomó

VFL I.3.a.14. Processus fiscales

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.14.
Cím:  Processus fiscales
Dátum(ok):  1744–1778
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma:  3 csomó

VFL I.3.a.15. Processus quoad attestata mortalia

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.15.
Cím:  Processus quoad attestata mortalia
Dátum(ok):  1863–1902
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:   1 csomó

VFL I.3.a.16. Processus delegati judicis pontificii

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.16.
Cím:  Processus delegati judicis pontificii
Dátum(ok):  1832–1839
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.17. Testamentaria

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.17.
Cím:  Testamentaria
Dátum(ok):  1738–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  5 csomó

A fond a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló iratokat tartalmazza 1738-tól 1844-ig. Elsősorban a haláleseteket hírül adó, valamint a végrendeleteket jóváhagyó iratok nyertek benne elhelyezést. Nagy számban található ezenkívül a fondban az elhunyt egyházi személyek rokonai által írt kérvények. A levelek címzettje, illetve a fogalmazványok készítője minden esetben az aktuális püspök, illetve helynök voltak.

Lajstrom

 

VFL I.3.a.18. Processus testamentarii

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.18.
Cím:  Processus testamentarii
Dátum(ok):  1760–1877
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,28 ifm
Raktári egység száma:  4 csomó

VFL I.3.a.19. Elenchus

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.19.
Cím:  Elenchus
Dátum(ok):  1810–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó

VFL I.3.a.20. Fragmenta consistoriale

Teljes jelzet:  VFL I.3.a.20.
Cím:  Fragmenta consistoriale
Dátum(ok):  1808–1852
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,31 ifm
Raktári egység száma:  6 csomó

VFL I.3.b. Szentszéki iratok

VFL I.3.c. Titkos levéltár

Az érvényes kánonjog rendelkezései szerint (489–490. kán.) létrehozott egyházmegyei titkos levéltár.

VFL I.4. Egyházmegyei építészi hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL I.4.
Cím:  Egyházmegyei építészi hivatal iratai
Dátum(ok):  1831–2005
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,29 ifm

A negyedik fond három állagában három egyházmegyei alkalmazásban állt építész iratai, felmérései és tervrajzai, illetve további két külön sorozatban az egyházmegye templomainak, plébániaházainak és egyéb ingatlanainak tervrajzai, köztük a veszprémi székesegyház 1907 és 1910 között végzett átalakítása során keletkezett dokumentumok és tervrajzok találhatók.

A fond állagai:

VFL I.4.a. Takács János iratai

Teljes jelzet:  VFL I.4.a.
Cím:  Takács János iratai
Dátum(ok):  1965–1975
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,18 ifm
Raktári egység száma: 2 doboz

Takács János egyházmegyei építész iratai.

VFL I.4.b. Vándor Ferenc iratai

Teljes jelzet:  VFL I.4.b.
Cím:  Vándor Ferenc iratai
Dátum(ok):  1960–1970
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,00 ifm
Raktári egység száma:  23 doboz

Vándor Ferenc egyházmegyei építész templomfelújításokkal, templomrenoválásokkal kapcsolatos iratai.

VFL I.4.c. Musulin Béla iratai

Teljes jelzet:  VFL I.4.c.
Cím:  Musulin Béla iratai
Dátum(ok):  1986–1997
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz

Dr. Musulin Béla egyházmegyei építész határidőnaplói

VFL I.4.d. Vegyes iratok, tervrajzok

Teljes jelzet:  VFL I.4.d.
Cím:  Vegyes iratok, tervrajzok
Dátum(ok):  1831–2005
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  3,81 ifm

Az állag sorozatai:

VFL I.4.d.1. I. sorozat

Teljes jelzet:  VFL I.4.a.1.
Cím:  I. sorozat
Dátum(ok):  1831–1996
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm
Raktári egység száma:  19 doboz

A tervrajzok összehajtott állapotban, településenként borítékokban nyertek elhelyezést. Zömében az 1950-1970-es évekből származnak, templom és plébánia átalakításokat, bővítéseket tartalmaznak, olykor egy-egy építkezés teljes iratanyagát (kivitelezési engedélyek, költségvetések, levelezések). Ez utóbbiakat „dokumentáció” kitétellel jelöltük. Itt találhatóak még a székesegyház 1908 körüli átalakításának iratai is. Ahol nincs feltüntetve keletkezési év, ott a rajzon sem volt keltezés. Szögletes zárójelben azokat az iratokat tüntettük föl, amelyeknek nem volt címük.

Lajstrom

 

VFL I.4.d.2. II. sorozat

Teljes jelzet:  VFL I.4.a.2.
Cím:  II. sorozat
Dátum(ok):  1969–2005
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,51 ifm
Raktári egység száma:  13 doboz

Lajstrom

 

VFL I.5. Gazdasági Hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL I.5.
Cím:  Gazdasági Hivatal iratai
Dátum(ok):  1959–2007
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  6,56 ifm

Az ötödik fond a püspökség, majd 1993-tól az érsekség Gazdasági Hivatalában keletkezett iratokat tartalmazza. Az egyes ügyek olykor párhuzamosságot mutatnak az Acta dioecesana iktatott irataival, de több esetben azoknál lényegesen gazdagabbak, vagy ott elő nem forduló ügyekről is tartalmaznak aktákat.

A fond állagai:

VFL I.5.a. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VFL I.5.a.
Cím:  Iktatott iratok
Dátum(ok):  1982–1996
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  3,50 ifm

VFL I.5.b. Csoma János gazdasági helynök saját kezelésű aktái

Teljes jelzet:  VFL I.5.b.
Cím:  Csoma János gazdasági helynök saját kezelésű aktái
Dátum(ok):  1959–1997
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,62 ifm
Raktári egység száma:  4 köteg

VFL I.5.c. Ingatlankárpótlás

Teljes jelzet:  VFL I.5.c.
Cím:  Ingatlankárpótlás
Dátum(ok):  1991–2007
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,44 ifm

A rendszerváltás után a kárpótlási törvény értelmében az egyházmegye területén visszaigényelt ingatlanokkal kapcsolatban keletkezett akták.