VFL IV. Veszprémi káptalan gazdasági levéltára

Teljes jelzet:  VFL IV.
Cím:  Veszprémi káptalan gazdasági levéltára
Leírási szintek:  fondcsoport

A fondcsoport újonnan került kialakításra. A püspöki levéltár gazdasági jellegű irataihoz hasonlóan ebben is a központi jószágkormányzóság, továbbá a három káptalani uradalom – az újkorban: Kiliti, Merenye és Veszprém – iratai találhatók. Az iratanyag a többszöri selejtezésnek köszönhetően erősen töredékes, elsősorban a 18. század utolsó harmadától a 19. század közepéig tartalmaz dokumentumokat. Jelentősége abban áll, hogy a fennmaradt mintegy nyolc évtizednyi irat összefüggő sorozatokat alkot, illetve az egyes uradalmak hasonló jellegű iratai összehasonlítható adatsorokat jelentenek (VFL IV.2–4.). Fennmaradtak továbbá a fiskálisi, vagyis ügyészi és ügyvédi hivatal (Acta Officii Fiscalatus, 1511–1835, VFL IV.1.a.) aktái és jegyzőkönyvei, a káptalani Úriszék iratok (1765–1847, VFL IV.1.b.), a testület birtokaira vonatkozó Urbáriumok (1727–1827, VFL IV.1.c.2.), és a Pincemesteri jegyzőkönyvek (1766–1830, VFL IV.1.d.). A legrégibb, a középkor végéről származó gazdasági jellegű irat, a káptalani jövedelemfelosztásokat és tisztségviselő-választásokat tartalmazó, valamint az ezt követő néhány évtized veszprémi történetét narratívák és összeírások formájában megörökítő Veszprémi káptalan számadáskönyve (1495–1534, VFL IV.1.c.1. Protocolla Oeconomicalia 1. = MNL OL DF 201634.) modern forráskiadvány formájában is hozzáférhető.

A fondcsoport fondjai:

VFL IV.1. Központi jószágkormányzóság iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.1.
Cím:  Központi jószágkormányzóság iratai
Dátum(ok):  1511–1923
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  4,82 ifm

A fond állagai:

VFL IV.1.a. Acta Officii Fiscalatus

Teljes jelzet:  VFL IV.1.a.
Cím:  Acta Officii Fiscalatus
Dátum(ok):  1511–1835
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,41 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.1.a.1. Processus fiscales

Teljes jelzet:  VFL IV.1.a.1.
Cím:  Processus fiscales
Dátum(ok):  1511–1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,11 ifm
Raktári egység száma:  26 kötet

Jelzet

Cím/tartalom Évkör
1. (Fisc. 1.) Veszprém vármegye előtt a szentkirályszabadjaiak ellen folyt per 1744.
2. (Fisc. 2.) Freünfeld Katalin grófnő elhunyt férje, gróf Patachich Sándor hitelezői Patachich Lajos gróf és többek közt a veszprémi káptalan ellen is folytatott pere 1748.
3. (Fisc. 3.) A káptalani eltulajdonított birtokokért és pedig Bercsény, Kovácsi, Bilge, Bánd, Nagygyimóth, Káloj, Tuzoktelek, Peremarton, Papkeszi, Leányfalva, Szentmártonföldje Veszprém megyei, Csánfalva, Vigant Zala megyei, Csaba Somogy megyei birtokokért, a kisvámosi, patvásári, rosási birtokrészekért, a sólyi malmokért, (mind Veszprém megye), azonkívül Lulya somogyi és Fad Tolna megyei, Kispécsel és Ecsér Zala megyei falvak birtokrészeiért, valamint a mencshelyi kúriáért és essegvár feléért, végül a sári, péti, bándi malmokért 1734. jan. 12-én indított per 1734-
4. (Fisc. 4.) A veszprémi püspök és a káptalan pere Veszprém város urbáriuma tárgyában 1761–1768
5. (Fisc. 5.) Esterházy Imre és Gábor pere a veszprémi káptalan ellen Csesznek és Rátót határperében
6. (Fisc. 6.) Veszprém városnak Vámos és Csatár ellen 1756. dec. 13-án indított határpere 1756–
7. (Fisc. 7.) A veszprémi urbárium ügyében 1758-ban újra fölvett per (2 pld.) 1758.
8. (Fisc. 8.) A Veszprém birtoklása miatt a püspök és káptalan között 1750 május 13-án keletkezett per iratai 1750–
9. (Fisc. 9.) A veszprémi káptalannak a peremartoniak elleni, 1734. jan. 12-én indított pere 1734–
10. (Fisc. 10.) ugyanez másolatban
11. (Fisc. 11.) A peremartoni és péti határperben 1766. márc. 19–20-án végzett tanúkihallgatás jegyzőkönyve 1766.
12. (Fisc. 12.) A veszprémi káptalannak a város ellen 1772-ben folytatott úrbéri pere 1772.
13. (Fisc. 13.) A veszprémi káptalannak a város ellen 1779-ben folytatott úrbéri pere 1779.
14. (Fisc. 14.) Simoga György káptalani ügyésznek 1779–1780-ból származó jegyzőkönyve 1779–1780.
15. (Fisc. 15.) A veszprémi káptalannak a rátóti prépost elleni 1781. évi pere 1781.
16. (Fisc. 16.) A veszprémieknek a püspöki és káptalani uradalmak, a Veszprémben lakó nemesek és a megyei tisztikar elleni panaszai, valamint az ezzel kapcsolatos vármegyei döntések és királyi rendeletek 1783 1783.
17. (Fisc. 17.) A Divékújfalusi Ujfalussy Pál báró által a lengyel-Tóthi família ellen 1726-ban indított per iratai 1726.
18. (Fisc. 18.) A vármegye 1804-ből származó kiadványa Kádárta káptalani és Szentistván Zichy birtok közt 1802-ben történt határjárásról 1802–1804.
19. (Fisc. 22.) Gr. Zichy János és Istvánnak a veszprémi káptalan ellen 1764-ben Öskü, Pét puszta Peremarton határa ügyében indított pere 1764–
20. (Fisc. 23.) A veszprémieknek a káptalan ellen Jutas és „Marhajáró Föld” nevű rét miatt 1722-ben indított pere 1722–
21. (Fisc. 24.) Viszkelety György pere a veszprémi káptalan ellen Kis-Pécsely ügyében 1753.
22. (Fisc. 25.) Viszkelety Jusztina pere Viszkelety Pél és György ellen Kis-Pécsely ügyében 1750.
23. (Fisc. 26.) A veszprémi káptalan és a zalavári apátság pere Rada és Garaboncz birtokokért 1759.
24. (Fisc. 27.) A somlóvásárhelyi apácák pere 1511.
25. (Fisc. 28.) Processus Mariae Bobok contra Georgium Bobok 1796 1796.
26. (Fisc. 29.) Esterházy Ferenc gróf pere a káptalan ellen, 1830-as évek 1796.

VFL IV.1.a.2. Protocolla Officii Fiscalatus

Teljes jelzet:  VFL IV.1.a.2.
Cím:  Protocolla Officii Fiscalatus
Dátum(ok):  1811–1835
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  6 kötet

VFL IV.1.b. Úriszéki iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.1.b.
Cím:  Úriszéki iratok
Dátum(ok):  1765–1847
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,92 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.1.b.1. Úriszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VFL IV.1.b.1.
Cím:  Úriszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1809–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,39 ifm
Raktári egység száma:  9 kötet, 1 doboz (2 csomó)

A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek jegyzőkönyvei.

Jelzet Évkör Cím/tartalom Megjegyzés
1. (Úriszék a, 1.) 1809–1819. Úriszéki jegyzőkönyvek + mellékletek
2. (Úriszék a, 2.) 1819–1823. Úriszéki jegyzőkönyvek  
3. (Úriszék a, 3.) 1823–1825. Úriszéki jegyzőkönyvek  
4. (Úriszék a, 4.) 1825–1827. Úriszéki jegyzőkönyvek  
5. (Úriszék a, 5.) 1827–1829. Úriszéki jegyzőkönyvek  
6. (Úriszék a, 6.) 1829–1834. Úriszéki jegyzőkönyvek  
7. (Úriszék a, 7.) 1834–1840. Úriszéki jegyzőkönyvek + mellékletek
8. (Úriszék a, 8.) 1840–1847. Úriszéki jegyzőkönyvek  
9. (Úriszék a, 9.) 1847–1849. Úriszéki jegyzőkönyvek LAPPANG
10. (Úriszék c, 1.) 1840–1841. Szóbeli ítéletek és bírói intézkedések jegyzőkönyve  

1. doboz, 12–13. csomó — mellékletek

Úriszék a, 1. 1819–1849. Mellékletek az Úriszék első kötetéhez  
Úriszék a, 7. 1819–1849. Mellékletek az Úriszék hetedik kötetéhez  

VFL IV.1.b.2. Úriszéki iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.1.b.2.
Cím:  Úriszéki iratok
Dátum(ok):  1765–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,47 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz (24 csomó)

A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek szálas iratanyaga.

VFL IV.1.b.3. Kiliti úriszék iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.1.b.3.
Cím:  Kiliti úriszék iratai
Dátum(ok):  1820–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalan kiliti úriszékének töredékes iratanyaga.

Dátum Cím Mellékletek száma Régi jelzet; Pecsét
  KILITI ÚRISZÉK ELŐTTI PEREK 1822-BŐL    
  1822ik esztendei kiliti úriszéki jegyzőkönyv számszerént való kivonása 2 db  
1822. március 23. Siófoki Szabó György és János pere testvérük, István ellen 7 db No. 1.; P
1822. június10. Siófoki Latrányi István örökösei, János, Mihály és Katalin osztálybeli pere 7 db No. 2.; P
1822. június 15. Siófoki Szűcs Ádám örökösei, János, Erzsébet és Rebeka pere 4 db No. 3.
1821. július 7. Siófoki Huszár János pere 3 db No. 4.
1822. június 12. Koméndi János 1817. évi siófoki bíró pere   No. 5.
1822. június 13. Ságvári Nagy Mihály hagyatéki pere 14 db No. 6.
1822. június 14. Erdődi János volt ságvári oskolamester keresete a kiliti úriszékhez. 1 db 7.
1822. június 10. Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Taródi Lajos ügyében 7 db 9; P
1822. május 28. Ságvári Turi Rebeka pere 2 db No. 10.
1821. január 9. Kiliti Adorján István árváinak, Évának és Annának pere 5 db No. 12.; P
1822. június 10. Kiliti Bartsin János, József és idősebb János pere 11 db No. 13.
1822. június 10. Kiliti Nagy Péterné pere kiliti Bardolány István ellen 5 db No. 14.; P
1822. június 8. Veszprémi Szenthe Jakab gyógyszerész pere Rosenspitz zsidó orvos, kiliti lakos ellen 3 db No. 15.; P
1820. augusztus 18. Kiliti Kis Katalin (Tót Péterné) pere (1820) 4 db No. 16.
1824. március 18. Meg nem nevezett kiliti lakos kérelme az úriszékhez (1824)   Ad No. 17.
1821. június 4. Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó keresete Takács Péter ellen   No. 18.
1820. november 17. Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó pere Szabó József ellen 3 db No. 19.
1822. január 20. Fokszabadi F. Takács József pere Csaba János ellen 4 db No. 20.; P
1822. június 10. Tólinger János siófoki lakos pere Takács Mihály siófoki lakos ellen 9 db No. 21.
1822. június 13. Pakáts Péter folyamodványa a kiliti úriszékhez 7 db 22
1822. június 3. Leiter Ferencz folyamodványa a kiliti úriszékhez 9 db 23; P
1822. január 17. Illés Józsefné, született Sipos Rozália folyamodványa a kiliti úriszékhez 4 db 24
1822. június 10. Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez 2 db 25
1822. június 10. Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez 26
1822. június 15. Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Erdődi János ügyében 27
1822. június 14. Vörös Gergely folyamodványa a kiliti úriszékhez 1 db 28
1822. június 18. Ságvári erdő pusztításról való tiszti jelentés Kováts György tiszttartó által 3 db 29
1821. április 14. Fokszabadi Bögös Péter pere Bögös István ellen 5 db No. 30.; P

VFL IV.1.c. Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.
Cím:  Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok
Dátum(ok):  1727–1859
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,92 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.1.c.1. Protocolla oeconomicalia

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.1.
Cím:  Protocolla oeconomicalia
Dátum(ok):  1730–1859
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm
Raktári egység száma:  13 kötet

Vegyes, mindhárom uradalomra vonatkozó, máshová nem sorolható kötetes anyag.

VFL IV.1.c.2. Libri funduales et urbariales

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.2.
Cím:  Libri funduales et urbariales
Dátum(ok):  1727–1827
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,17 ifm
Raktári egység száma:  15 kötet

Urbáriumok és funduális könyvek.

VFL IV.1.c.3. Censurális szék iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.3.
Cím:  Cenzurális szék iratai
Dátum(ok):  1778–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalani cenzurális szék töredékes iratai.

VFL IV.1.c.4. Robotszámadások

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.4.
Cím:  Robotszámadások
Dátum(ok):  1823–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes káptalani robotszámadások.

VFL IV.1.c.5. Tiszti jelentések

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.5.
Cím:  Tiszti jelentések
Dátum(ok):  1825–1851
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes káptalani gazdatiszti jelentések.

VFL IV.1.c.6. Miscellanea

Teljes jelzet:  VFL IV.1.c.6.
Cím:  Miscellanea
Dátum(ok):  1792–1850
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

Töredékes, máshová nem sorolt vegyes iratok.

VFL IV.1.d. Pincemesteri jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VFL IV.1.d.
Cím:  Pincemesteri jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1766–1830
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,54 ifm

VFL IV.1.e. Rátóti fővadász iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.1.e.
Cím:  Rátóti fővadász iratai
Dátum(ok):  1856–1869
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm

VFL IV.1.f. Fülei és kötelestelki erdőgazdaság iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.1.f.
Cím:  Fülei és kötelestelki erdőgazdaság iratai
Dátum(ok):  1883–1923
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,02 ifm

VFL IV.2. Veszprémi uradalom iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.
Cím:  Veszprémi uradalom iratai
Dátum(ok):  1552–1882
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  11,73 ifm

A fond állagai:

VFL IV.2.a Tisztiszék iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.a.
Cím:  Tisztiszék iratai
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,23 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.2.a.1. Tisztiszéki iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.2.a.1.
Cím:  Tisztiszéki iratok
Dátum(ok):  1835–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,92 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz

A tisztiszék előtt folytatott perek szálas iratanyaga.

Lajstrom

 

VFL IV.2.a.2. Tisztiszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VFL IV.2.a.2.
Cím:  Tisztiszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,31 ifm
Raktári egység száma:  7 kötet

A tisztiszék előtt folytatott perek kötetes iratanyaga.

VFL IV.2.b. Gazdasági rendszabások

Teljes jelzet:  VFL IV.2.b.
Cím:  Gazdasági rendszabások
Dátum(ok):  1812
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  4 kötet

Kiadott rendszabások a veszprémi uradalomra vonatkozóan.

VFL IV.2.c. Tiszttartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.c.
Cím:  Tiszttartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1807–1851
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,86 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.2.c.1. Protocolla assignationalia

Teljes jelzet:  VFL IV.2.c.1.
Cím:  Protocolla assignationalia
Dátum(ok):  1815–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,63 ifm
Raktári egység száma:  21 kötet

Kiutalási jegyzőkönyvek

VFL IV.2.c.2. Protocolla directionalia

Teljes jelzet:  VFL IV.2.c.2.
Cím:  Protocolla directionalia
Dátum(ok):  1807–1851
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

Tiszti utasítások jegyzőkönyve.

VFL IV.2.d. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.
Cím:  Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1774–1855
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5,59 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.2.d.1. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.1.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  1797–1805
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,23 ifm
Raktári egység száma:  10 kötet

Manuale pecuniae et frumenti.

VFL IV.2.d.2. Diaria aeris parati

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.2.
Cím:  Diaria aeris parati
Dátum(ok):  1797–1828
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
Raktári egység száma:  23 kötet

VFL IV.2.d.3. Manualia aeris parati

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.3.
Cím:  Manualia aeris parati
Dátum(ok):  1814–1828
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,64 ifm
Raktári egység száma:  16 kötet

VFL IV.2.d.4. Manualia rationistatus

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.4.
Cím:  Manualia rationistatus
Dátum(ok):  1796–1837
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm
Raktári egység száma:  18 kötet

VFL IV.2.d.5. Diaria frugum

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.5.
Cím:  Diaria frugum
Dátum(ok):  1814–1830
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,48 ifm
Raktári egység száma:  15 kötet

VFL IV.2.d.6. Manualia frugum

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.6.
Cím:  Manualia frugum
Dátum(ok):  1814–1824
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,37 ifm
Raktári egység száma:  13 kötet

VFL IV.2.d.7. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.d.7.
Cím:  Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1774–1855
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,74 ifm
Raktári egység száma:  14 kötet, 14 doboz

VFL IV.2.e. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.
Cím:  Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1552–1882
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,98 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.2.e.1. Falusi bírák számadásai

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.1.
Cím:  Falusi bírák számadásai
Dátum(ok):  1773–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,85 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz

VFL IV.2.e.2. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.2.
Cím:  Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1552–1817
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,90 ifm
Raktári egység száma:  10 doboz

VFL IV.2.e.3. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.3.
Cím:  Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1796–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,45 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VFL IV.2.e.4. Incolatusok

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.4.
Cím:  Incolatusok
Dátum(ok):  1811–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,22 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz, 2 kötet, 5 füzet

VFL IV.2.e.5. Contractusok

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.5.
Cím:  Contractusok
Dátum(ok):  1732–1882
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,40 ifm
Raktári egység száma:  4 doboz

VFL IV.2.e.6. Templomszámadások

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.6.
Cím:  Templomszámadások
Dátum(ok):  1842–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.2.e.7. Árvaszámadások

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.7.
Cím:  Árvaszámadások
Dátum(ok):  1801–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.2.e.8. Sperativum tabellák

Teljes jelzet:  VFL IV.2.e.8.
Cím:  Sperativum tabellák
Dátum(ok):  1820–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.3. Kiliti uradalom iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.
Cím:  Kiliti uradalom iratai
Dátum(ok):  1667–1856
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  3,37 ifm

A fond állagai:

VFL IV.3.a. Tisztiszék iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.a.
Cím:  Tisztiszék iratai
Dátum(ok):  1812–1856
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.3.a.1. Tisztiszéki iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.3.a.1.
Cím:  Tisztiszéki iratok
Dátum(ok):  1835–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,05 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A tisztiszék előtt folytatott perek szálas iratanyaga.

VFL IV.3.a.2. Tisztiszéki jegyzőkönyvek

Teljes jelzet:  VFL IV.3.a.2.
Cím:  Tisztiszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok):  1812–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

A tisztiszék előtt folytatott perek kötetes iratanyaga.

VFL IV.3.b. Tiszttartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.b.
Cím:  Tiszttartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1792–1829
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.3.b.1. Protocolla assignationalia

Teljes jelzet:  VFL IV.3.b.1.
Cím:  Protocolla assignationalia
Dátum(ok):  1792–1829
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,24 ifm
Raktári egység száma:  6 kötet

VFL IV.3.c. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.c.
Cím:  Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1792–1846
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,47 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.3.c.1. Vegyes kötetek

Teljes jelzet:  VFL IV.3.c.1.
Cím:  Vegyes kötetek
Dátum(ok):  1792–1796
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL IV.3.c.2. Manualia aeris parati

Teljes jelzet:  VFL IV.3.c.2.
Cím:  Manualia aeris parati
Dátum(ok):  1797–1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm
Raktári egység száma:  8 kötet

VFL IV.3.c.3. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.c.3.
Cím:  Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1838–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,30 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL IV.3.d. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.
Cím:  Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1667–1856
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  2,58 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.3.d.1. Falusi bírák számadásai

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.1.
Cím:  Falusi bírák számadásai
Dátum(ok):  1776–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,84 ifm
Raktári egység száma:  9 doboz

VFL IV.3.d.2. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.2.
Cím:  Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1667–1823
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,73 ifm
Raktári egység száma:  7 doboz

VFL IV.3.d.3. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.3.
Cím:  Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1783–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,78 ifm
Raktári egység száma:  9 doboz

VFL IV.3.d.4. Incolatusok

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.4.
Cím: Incolatusok
Dátum(ok):  1837–1845
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.3.d.5. Contractusok

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.5.
Cím:  Contractusok
Dátum(ok):  1698–1844
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL IV.3.d.6. Templomszámadások

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.6.
Cím:  Templomszámadások
Dátum(ok):  1834–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VÉL IV.2.e.6-tal együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.3.d.7. Árvaszámadások

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.7.
Cím:  Árvaszámadások
Dátum(ok):  1822–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VFL IV.02.e.07-tel együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.3.d.8. Sperativum tabellák

Teljes jelzet:  VFL IV.3.d.8.
Cím:  Sperativum tabellák
Dátum(ok):  1820–1854
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  VFL IV.02.e.08-cal együtt!
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.4. Merenyei uradalom iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.4.
Cím:  Merenyei uradalom iratai
Dátum(ok):  1729–1852
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  0,51 ifm

A fond állagai:

VFL IV.4.a. Számtartói hivatal iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.4.a.
Cím: Számtartói hivatal iratai
Dátum(ok):  1804
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.4.a.1. Számtartói hivatal számadásai

Teljes jelzet:  VFL IV.4.a.1.
Cím: Számtartói hivatal számadásai
Dátum(ok):  1804
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 kötet

VFL IV.4.b. Egyes települések iratai

Teljes jelzet:  VFL IV.4.b.
Cím: Egyes települések iratai
Dátum(ok):  1729–1852
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,50 ifm

Az állag sorozatai:

VFL IV.4.b.1. Conscriptiones domanialis nonae et decimae

Teljes jelzet:  VFL IV.4.b.1.
Cím: Conscriptiones domanialis nonae et decimae
Dátum(ok):  1729–1814
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,26 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL IV.4.b.2. Általános gazdasági jellegű iratok

Teljes jelzet:  VFL IV.4.b.2.
Cím: Általános gazdasági jellegű iratok
Dátum(ok):  1781–1852
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL IV.4.b.3. Incolatusok

Teljes jelzet:  VFL IV.4.b.3.
Cím: Incolatusok
Dátum(ok):  1840–1842
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,01 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL IV.4.b.4. Contractusok

Teljes jelzet:  VFL IV.4.b.4.
Cím: Contractusok
Dátum(ok):  1787–1840
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz