A veszprémi egyházmegye könyvészete

Lukcsics_konyveszet_kLukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete. Második kiadás: Veszprém, 2001. Az 1993-ban érseki rangra emelt Veszprémi Püspökség történetének kutatása a XVIII. század második felében kezdődött, tudományos igényű feldolgozások azonban csak a XIX. században jelentek meg nagyobb számban. A kiegyezés – s egyben a magyar történettudomány intézményes kialakulása – korában a plébániatörténet, településtörténet műfajában viszonylag sok kiadvány látott napvilágot. A javarészt az egyházmegye területén lévő nyomdákból kikerülő tudományos és ismeretterjesztő jellegű helytörténeti, valamint az országos egyháztörténeti kiadványok a XX. század fordulójára már olyan mennyiséget tettek ki, hogy a kutatók számára szinte áttekinthetetlenné vált az irodalmi termés nyomon követése.

Nem tekinthető véletlennek, hogy éppen dr. Lukcsics József (1875–1937) veszprémi püspöki könyvtáros, képzett egyháztörténész vállalkozott arra, hogy összegyűjtse s 1909-ben közzétegye a veszprémi egyházmegye bibliográfiáját. Mint tapasztalt történész érzékelte, hogy a plébániatörténet műveléséhez olyan segédeszközre van szükség, amely megkönnyíti a tájékozódást, s biztosítja, hogy az újabb tudományos eredmények beépüljenek az egyháztörténeti munkákba. A hatalmas munkával összeállított, plébániák és filiák szerinti helynévmutatóval ellátott bibliográfia mindmáig alapja a helytörténeti kutatásnak.

A jelen kötet célja nem az övéhez hasonló mélységű bibliográfia közzététele, hanem a Lukcsics-féle könyvészet újbóli megjelentetése és kiegészítése. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy mindkettőre szükség van.